สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช | Nakhonsithammarat Area Excise Office ข่าวรับสมัครงาน


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช | Nakhonsithammarat Area Excise Office

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช | Nakhonsithammarat Area Excise Office

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช | Nakhonsithammarat Area Excise Office

กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช | Nakhonsithammarat Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช | Nakhonsithammarat Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต