สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช |Nakhonsithammarat Area Excise Office ข่าวประกวดราคา


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช |Nakhonsithammarat Area Excise Office

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัย ๕ ชั้น ๒๔ หน่วย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช ตามประกาศกรมสรรพสามิต ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓