สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช |Nakhonsithammarat Area Excise Office ข่าวประกวดราคา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช |Nakhonsithammarat Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช |Nakhonsithammarat Area Excise Office

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัย ๕ ชั้น ๒๔ หน่วย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช ตามประกาศกรมสรรพสามิต ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓