สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department เอกสารเผยแพร่

คลิ๊ก.png  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Infographic แสดงการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ

Infographic แสดงการยื่นแบบฯ และรับชำระเงิน

Infographic แสดงขั้นตอนการรับเงินค่าใบอนุญาตฯ

Infographic แสดงช่องทางการรับเงินภาษีฯ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต

คลิ๊ก.png  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 


คลิ๊ก.png
 การกำหนดพื้นที่ (Zoning) ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" 

 

ข้อมูล zoning

คำสั่ง คสช. 46-2559

ข้อมูลร้านจำหน่ายสุราเขต zoning

การกำหนดเขตพื้นที่ zoning บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา 1

การกำหนดเขตพื้นที่ zoning บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา  2

ข้อมูล zoning มัธยม

หน้าปกมัธยม

สารบัญ ระดับมัธยม

  1)     มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช

  2)     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช

  3)     มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

  4)     วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

  5)     วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

  6)     วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นครศรีธรรมราช

  7)    โรงเรียนนครพาณิชยการ

  8)    สถาบันรัชต์ภาคย์นครศรีธรรมราช

  9)    โรงเรียนประทีปศาสน์พาณิชยการ

10)    วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต

11)    โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา

12)    โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

13)    โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

14)    โรงเรียนปากพูน

15)    โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

16)    โรงเรียนโยธินบำรุง

17)    โรงเรียนเกตุชาติศึกษา

18)    โรงเรียนไตรภูมิวิทยา

19)    โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์

20)    โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม

21)    โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ

22)    โรงเรียนมูลนิธิสหมิตรศึกษา

23)    โรงเรียนหนองนกประสาทศิลป์

24)    โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์

25)    โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

26)    โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน

27)    โรงเรียนจรัสพิชากร

28)    โรงเรียนประทีปศาสน์

29)    โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน

30)    โรงเรียนอนุสรณ์พรสวัสดิ์

31)    โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา

32)    วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

33)    วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

34)    โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา

35)    โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

36)    โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม

37)    โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

38)    มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช

39)    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิทยาการพัฒนา นครศรีธรรมราช

40)    มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช

41)    วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

42)    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

43)    โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ

44)    โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์

45)    โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา

46)    โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ

47)    โรงเรียนสตรีดำรงเวท

48)    โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

49)    โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์

50)    โรงเรียนสระแก้วรัตน์วิทย์

51)    โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ

52)    โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ

53)    โรงเรียนปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์

54)    วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล

55)    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

56)    โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์

57)    โรงเรียนสิชลประชาสรรค์

58)    โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช

59)    โรงเรียนมัธยมฆังคะทวีศิลป์

60)    โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

61)    มหาวิทยาลัยบเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราชขนอม

62)    โรงเรียนขนอมพิทยา

63)    โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล

64)    โรงเรียนคงคาประชารักษ์

65)    โรงเรียนนบพิตำวิทยา

66)    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง

67)    โรงเรียนปากพนัง

68)    โรงเรียนโศภณคณาภรณ์

69)    โรงเรียนสตรีปากพนัง

70)    โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยา

71)    โรงเรียนแพทย์กิจวิทยา

72)    โรงเรียนสหมิตรวิทยา

73)    โรงเรียนเชียรใหญ่

74)    โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา

75)    โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา

76)    โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์

77)    วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

78)    โรงเรียนเขาพังไกร

79)    โรงเรียนทรายขาววิทยา

80)    โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์

81)    โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์

82)    โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง

83)    โรงเรียนบำรุงวิทยา

84)    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

85)    โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร

86)    วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

87)    โรงเรียนพาณิชยการทุ่งสง

88)    โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม

89)    โรงเรียนทุ่งสงวิทยา

90)    โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์

91)    โรงเรียนสตรีทุ่งสง

92)    โรงเรียนเจริญวิทยา

93)    โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง

94)    โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา

95)    โรงเรียนกาญจนศึกษา

96)    โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ

97)    โรงเรียนนาบอน

98)    โรงเรียนสหมิตรบำรุง

99)    โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ

100)  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

101)  โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล

102)  โรงเรียนพึ่งตนเอง

103)  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพาณิชยการ

104)  โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

105)  โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์

106)  โรงเรียนเจริญมิตร

107)  โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์

108)  โรงเรียนเจริญวิทย์

109)  โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง

110)  โรงเรียนจุฑาวิทย์

111)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราชไสใหญ่

112)  โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร

113)  โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม

114)  โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก

115)  โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

116)  โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม

117)  โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา

118)  รงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ

119)  โรงเรียนบางขันวิทยา

120)  โรงเรียนวังหินวิทยาคม

121)  โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล

122)  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์

123)  โรงเรียนชะอวด

124)  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

125)  โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

126)  โรงเรียนชะอวดวิทยา

127)  โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์

128)  โรงเรียนอาชีวศึกษาวีรศิลปิน

129)  โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา

130)  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา

131)  โรงเรียนตระพังพิทยาคม

132)  โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

133)  โรงเรียนเสาธงวิทยา

134)  โรงเรียนดรุณศึกษา

135)  โรงเรียนโคกครามพิชากร

136)  โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน

137)  โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา

138)  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

139)  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

140)  วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนคร

141)  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

142)  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

143)  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร

144)  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

145)  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

146)  วิทยาลัยเทคนิคสิชล

147)  โรงเรียนสิชลคุณาธาร

148)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

149)  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวปศึกษาปากพนัง

150)  มหาวิทยาลัยบเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราชไสใหญ่

151)  โรงเรียนทุ่งสง

152)  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)

o    ข้อมูล zoning  ประถม

§  สารบัญ - สาขาเมือง

§  สารบัญ - สาขาท่าศาลา

§  สารบัญ - สาขาทุ่งสง

§  สารบัญ - สาขาทุ่งสง - เล่ม 2

§  สารบัญ - ปากพนัง

§  Zoning ประถมสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมือง

  1)      โรงเรียนวัดชัน

  2)      โรงเรียนบ้านย่านซื่อ

  3)      โรงเรียนบ้านสวนพล

  4)      โรงเรียนวัดบ้านตาล

  5)      โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช

  6)      โรงเรียนวัดหนองบัว

  7)      โรงเรียนวัดน้ำรอบ

  8)      โรงเรียนวัดศาลาไพ

  9)      โรงเรียนวัดเทพธิดาราม

10)    โรงเรียนวัดมหาชัยวราราม

11)    โรงเรียนวัดป่าไหม้

12)    โรงเรียนวัดท่างาม

13)    โรงเรียนบ้านปากพญา

14)    โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา

15)    โรงเรียนวัดนาวง

16)    โรงเรียนชุมชนวัดหมน

17)    โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

18)    โรงเรียนวัดจังหูน

19)    โรงเรียนวัดพังสิงห์

20)    โรงเรียนบ้านหนองหนอน

21)    โรงเรียนบ้านบางเตย

22)    โรงเรียนวัดโดน

23)    โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์

24)    โรงเรียนบ้านบางหลวง

25)    โรงเรียนวัดโพธาราม

26)    โรงเรียนบ้านบางกะบือ

27)    โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ

28)    โรงเรียนวัดพระมงกุฎ

29)    โรงเรียนบ้านนาเคียน

30)    โรงเรียนคลองดิน

31)    โรงเรียนบ้านทวดเหนือ

32)    โรงเรียนวัดน้ำสรง

33)    โรงเรียนวัดดอนยาง

34)    โรงเรียนวัดหญ้า

35)    โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

36)    โรงเรียนบ้านเนิน

37)    โรงเรียนวัดบางใหญ่

38)    โรงเรียนวัดมุจลินทราวาส

39)    โรงเรียนวัดตรีเอการาม

40)    โรงเรียนวัดมัชฌิภูมิ

41)    โรงเรียนวัดสระแก้ว

42)    โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์แจ้ง

43)    โรงเรียนชุมชนบ้านบางจาก

44)    โรงเรียนวัดบางสะพาน

45)    โรงเรียนวัดท่าสะท้อน

46)    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

47)    โรงเรียนบ้านคันธง

48)    โรงเรียนวัดนางพระยา

49)    โรงเรียนวัดหัวนอน

50)    โรงเรียนวัดท่านคร

51)    โรงเรียนวัดมุขธาราม

52)    โรงเรียนวัดท่าแพ

53)    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

54)    โรงเรียนวัดไพศาลสถิต

55)    โรงเรียนบ้านห้วยไทร

56)    โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม

57)    โรงเรียนวัดศรีมงคล

58)    โรงเรียนบ้านชะเอียน

59)    โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพูน

60)    โรงเรียนวัดท่าม่วง

61)    โรงเรียนวัดโบสถ์

62)    โรงเรียนวัดมะม่วงทอง

63)    โรงเรียนวัดหัวอิฐ

64)    โรงเรียนบ้านทวดทอง

65)    โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

66)    โรงเรียนวัดวนาราม

67)    โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ

68)    โรงเรียนวัดทุ่งแย้

69)    โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น

70)    โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์

71)    โรงเรียนเกตุชาติศึกษา

72)    โรงเรียนนรรถพิศณุสรณ์

73)    โรงเรียนชูศิลป์วิทยา

74)    โรงเรียนไตรภูมิวิทยา

75)    โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์

76)    โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม

77)    โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ

78)    โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร

79)    โรงเรียนมูลนิธิสหมิตรศึกษา

80)    โรงเรียนหนองนกประสาทศิลป์

81)    โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์

82)    โรงเรียนอนุบาลแสงทอง

83)    โรงเรียนสิทธาภัทร์

84)    โรงเรียนชุบธรรมวิทยา

85)    โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา

86)    โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

87)    โรงเรียนวัดกุฎิขันติพลาภอรมสงเคราะห์

88)    โรงเรียนอัลมูวาห์ฮีดีน

89)    โรงเรียนบริบูรณ์วิทยา

90)    โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

91)    โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

92)    โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย

93)    โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโครต

94)    โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่

95)    โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี

96)    โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง

97)    โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์

98)    โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

99)    โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

100)  โรงเรียนอนุบาลปากพูน

101)  โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่

102)  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74

103)  โรงเรียนวัดสมอ

104)  โรงเรียนวัดวังไทร

105)  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์

106)  โรงเรียนวัดจันทร์

107)  โรงเรียนราษฎร์บำรุง

108)  โรงเรียนบ้านสำนักใหม่

109)  โรงเรียนวัดสอ

110)  โรงเรียนบ้านคดศอก

111)  โรงเรียนวัดใหม่ทอน

112)  โรงเรียนบ้านตลาด

113)  โรงเรียนวัดไทรงาม

114)  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์

115)  โรงเรียนบ้านร่อน

116)  โรงเรียนบ้านส้นยูง

117)  โรงเรียนชุมชนลานสกา

118)  โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง

119)  โรงเรียนวัดดินดอน

120)  โรงเรียนวัดน้ำรอบ

121)  โรงเรียนวังหงส์

122)  โรงเรียนวัดเจดีย์

123)  โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์

124)  โรงเรียนบ้านในเขียว

125)  โรงเรียนบ้านในเขียว

126)  โรงเรียนบ้านวังลุง

127)  โรงเรียนวัดใหม่

128)  โรงเรียนบ้านชุมขลิง

129)  โรงเรียนวัดหลวงครู

130)  โรงเรียนวัดกำแพงถม

131)  โรงเรียนวัดโยธาธรรม

132)  โรงเรียนวัดนากัน

133)  โรงเรียนวัดท้าวโทะ

134)  โรงเรียนชุมชนวัดอินคีรี

135)  โรงเรียนวัดเขาขุนพนม

136)  โรงเรียนวัดพรหมโลก

137)  โรงเรียนวัดเขาปูน

138)  โรงเรียนบ้านคลองแคว

139)  โรงเรียนวัดโทเอก

140)  โรงเรียนวัดป่ากิ้ว

141)  โรงเรียนวัดสากเหล็ก

142)  โรงเรียนพิมพ์มณี

143)  โรงเรียนวัดแพร่

144)  โรงเรียนวัดไสมะนาว

145)  โรงเรียนบ้านห้วยยูง

146)  โรงเรียนวัดท้ายสำเภา

147)  โรงเรียนบ้านไสใหญ่

148)  โรงเรียนวัดเชิงแตระ

149)  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม

150)  โรงเรียนวัดพระพรหม

151)  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า

152)  โรงเรียนวัดห้วยพระ

153)  โรงเรียนวัดท่าช้าง

154)  โรงเรียนวัดกัด

155)  โรงเรียนวัดคันนาราม

156)  โรงเรียนวัดพระเพรง

157)  โรงเรียนวัดหน้าเขา

158)  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชาญาคาร

159)  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว

160)  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218

161)  โรงเรียนวัดนางเอื้อย

162)  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง

163)  โรงเรียนบ้านวังวัว

164)  โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว

165)  โรงเรียนวัดมังคลาราม

166)  โรงเรียนวัดยางค้อม

167)  โรงเรียนวัดโบราณาราม

168)  โรงเรียนบ้านนาเหนือ

169)  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง

170)  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่

§  Zoning ประถมสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาท่าศาลา

171)  โรงเรียนบ้านดอนใคร

172)  โรงเรียนบ้านบ่อกรูด

173)  โรงเรียนบ้านพังปริง

174)  โรงเรียนบ้านปากดวด

175)  โรงเรียนวัดจันพอ

176)  โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง

177)  โรงเรียนบ้านฉาง

178)  โรงเรียนบ้านวังหิน

179)  โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด

180)  โรงเรียนบ้านหนองหว้า

181)  โรงเรียนบ้านปากเจา

182)  โรงเรียนวัดปลักปลา

183)  โรงเรียนวัดจันทาราม

184)  โรงเรียนบ้านสำนักม่วง

185)  โรงเรียนวัดป่า(ท่าขึ้น)

186)  โรงเรียนวัดหมาย

187)  โรงเรียนวัดเทวดาราม

188)  โรงเรียนวัดยางงาม

189)  โรงเรียนวัดทางขึ้น

190)  โรงเรียนวัดพระเลียบ

191)  โรงเรียนวัดประดู่หอม

192)  โรงเรียนวัดนางตรา

193)  โรงเรียนปทุมานุกูล

194)  โรงเรียนวัดชลธาราม

195)  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘

196)  โรงเรียนบ้านสระบัว

197)  โรงเรียนบ้านท่าสูง

198)  โรงเรียนบ้านในถุ้ง

199)  โรงเรียนท่าศาลา

200)  โรงเรียนชุมชนใหม่

201)  โรงเรียนสะพานหัน

202)  โรงเรียนวัดพระอาสน์

203)  โรงเรียนวัดโคกเหล็ก

204)  โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์

205)  โรงเรียนบ้านสองแพรก

206)  โรงเรียนวัดสโมสร

207)  โรงเรียนวัดโมคลาน

208)  โรงเรียนวัดยางทอง

209)  โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ

210)  โรงเรียนวัดป่า(โมคลาน)

211)  โรงเรียนบ้านประชาอารี

212)  โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์

213)  โรงเรียนวัดสวนหมาก

214)  โรงเรียนวัดน้ำตก

215)  โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว

216)  โรงเรียนบ้านเราะ

217)  โรงเรียนบ้านชุมโลง

218)  โรงเรียนบ้านอินทนิน

219)  โรงเรียนบ้านหนับเภา

220)  โรงเรียนวัดนากุน

221)  โรงเรียนบ้านทุ่งชน

222)  โรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์

223)  โรงเรียนวัดเขาน้อย

224)  โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก

225)  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่

226)  โรงเรียนวัดสุธรรมาราม

227)  โรงเรียนวัดคงคาเลียบ

228)  โรงเรียนวัดกลาง

229)  โรงเรียนบ้านน้ำขาว

230)  โรงเรียนวัดฃนาราม

231)  โรงเรียนบ้านต้นจันทร์

232)  โรงเรียนบ้านปลายทอน 

233)  โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย

234)  โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม

235)  โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย

236)  โรงเรียนบ้านเขาตาสัก

237)  โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด

238)  โรงเรียนวัดสุชน

239)  โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต

240)  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง

241)  โรงเรียนวัดธารน้ำฉา

242)  โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช

243)  โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า

244)  โรงเรียนบ้านเผียน

245)  โรงเรียนบ้านน้ำฉา

246)  โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร

247)  โรงเรียนวัดศิลาชลเขต

248)  โรงเรียนบ้านเขาทราย

249)  โรงเรียนบ้านไสพลู

250)  โรงเรียนบ้านไสเหรียง

251)  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม

252)  โรงเรียนบ้านบางฉาง

253)  โรงเรียนวัดจอมทอง

254)  โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก

255)  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน

256)  โรงรียนบ้านทุ่งหัวนา

257)  โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ

258)  โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต

259)  โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง

260)  โรงเรียนวัดขรัวช่วย

261)  โรงเรียนวัดปากด่าน

262)  โรงเรียนวัดคงคาวดี

263)  โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต

264)  โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย์

265)  โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์

266)  โรงเรียนบ้านปากลง

267)  โรงเรียนวัดเปียน

268)  โรงเรียนบ้านพิตำ

269)  โรงเรียนบ้านนบ

270)  โรงเรียนวัดเขาน้อย

271)  โรงเรียนวัดคงคา

272)  โรงเรียนขุนทะเล

273)  โรงเรียนวัดโรงเหล็ก

274)  โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก

275)  โรงเรียนบ้านพังหรัน

276)  โรงเรียนวัดนาเหรง

277)  โรงเรียนบ้านในตูล

278)  โรงเรียนเคียงศิริ

279)  โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด

280)  โรงเรียนวัดเขา(วันครู2501)

281)  โรงเรียนวัดกระดังงา

282)  โรงเรียนบ้านเปร็ต

283)  โรงเรียนบ้านในเพลา

284)  โรงเรียนบ้านวัดใน

285)  โรงเรียนบ้านท่าน้อย

286)  โรงเรียนชุมชนวัดบางคู

287)  โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง

288)  โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง

289)  โรงเรียนบ้านคลองเหลง

290)  โรงเรียนบ้านคลองวัง

291)  โรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ)

292)  โรงเรียนบ้านแขวงเภา

293)  โรงเรียนวัดคีรีวง

294)  โรงเรียนบ้านท่าจันทร์

295)  โรงเรียนบ้านท่าม่วง

296)  โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา

297)  โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์

298)  โรงเรียนบ้าน้ำโฉ

§  Zoning ประถมสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาทุ่งสง

299)  โรงเรียนบ้านหนองหว้า

300)  โรงเรียนวัดเขากลาย

301)  โรงเรียนบ้านคลองขุด

302)  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ

303)  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล

304)  โรงเรียนวัดวังหีบ

305)  โรงเรียนบ้านเกาะปราง

306)  โรงเรียนบ้านบนควน

307)  โรงเรียนบ้านเกาะยวน

308)  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง

309)  โรงเรียนบ้านเขาดาว

310)  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม

311)  โรงเรียนบ้านไสส้าน

312)  โรงเรียนวัดนิคมคีรี

313)  โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151

314)  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง

315)  โรงเรียน

บ้านหน้าเขา

316)  โรงเรียนบ้านวังยาว

317)  โรงเรียนบ้านบ่อมอง

318)  โรงเรียนวัดวังขรี

319)  โรงเรียนวัดทุ่งส้าน

320)  โรงเรียนบ้านคอกช้าง

321)  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง

322)  โรงเรียนวัดศิลาราย

323)  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์

324)  โรงเรียนมหาราช 3

325)  โรงเรียนบ้านจำปา

326)  โรงเรียนบ้านน้ำพุ

327)  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่

328)  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม

329)  โรงเรียนวัดเขาโร

330)  โรงเรียนบ้านนาพรุ

331)  โรงเรียนบ้านหนองท่อม

332)  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

333)  โรงเรียนบ้านวังเตา

334)  โรงเรียนบ้านหนองปลิง

335)  โรงเรียนบ้านวังยวน

336)  โรงเรียนวัดควนชม

337)  โรงเรียนวัดก้างปลา

338)  โรงเรียนบ้านชายคลอง

339)  โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ

340)  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6

341)  โรงเรียนบ้านพูน

342)  โรงเรียนวัดกะโสม

343)  โรงเรียนบ้านคลองตูก

344)  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด

345)  โรงเรียนบ้านน้ำตก

346)  โรงเรียนบ้านวังธน

347)  โรงเรียนตันติวัตร

348)  โรงเรียนรัตนศึกษา

349)  โรงเรียนเสริมปัญญา

350)  โรงเรียนแสงทองวิทยานุสรณ์

351)  โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล

352)  โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

353)  โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

354)  โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองทุ่งสง

355)  โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง

356)  โรงเรียนวัดท่ายาง

357)  โรงเรียนวัดควนสระบัว

358)  โรงเรียนบ้านนาท่อม

359)  โรงเรียนบ้านพอโกบ

360)  โรงเรียนบ้านบางตะเภา

361)  โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้

362)  โรงเรียนวัดขนาน

363)  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

364)  โรงเรียนบ้านก่องาม

365)  โรงเรียนนาใหญ่

366)  โรงเรียนวัดใหม่

367)  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น1

368)  โรงเรียน ชุมชนบ้านหน้าเขา

369)  โรงเรียนบ้านโคกวัด

370)  โรงเรียนบ้านวังหิน

371)  โรงเรียนวัดควนยูง1

372)  โรงเรียนวัดภูเขาหลัก

373)  โรงเรียนองค์การสวนยาง2

374)  โรงเรียนองค์การสวนยาง3

375)  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้

376)  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง

377)  โรงเรียนบ้านบางปรน

378)  โรงเรียนบ้านบ่อปลา

379)  โรงเรียนวัดควน

380)  โรงเรียนบ้านไสใหญ่

381)  โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์

382)  โรงเรียนบ้านควนลำภู

383)  โรงเรียนบ้านหนองคล้า

384)  โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ

385)  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน

386)  โรงเรียนคลองหมื่นเพชร

387)  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม

388)  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์

389)  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน

390)  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน1

391)  โรงเรียนวัดคงคาเลียบ

392)  โรงเรียนราชเวชพิศาล

393)  โรงเรียนบ้านบางรูป

394)  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์2

395)  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม

396)  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด

397)  โรงเรียนสุมณฑาศึกษา (เอกชน)

398)  โรงเรียนวัดลำนาว

399)  โรงเรียนสังวาลวิทย์ 7

400)  โรงเรียน ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10

401)  โรงเรียนบ้านไสยาสน์

402)  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์

403)  โรงเรียนบ้านสวน

404)  โรงเรียนวัดวังหิน

405)  โรงเรียนบ้านหนองเจ

406)  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38

407)  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน

408)  โรงเรียนสมสรร

409)  โรงเรียนบ้ายเขาวง

410)  โรงเรียนบ้านนาตำเสา

411)  โรงเรียนบ้านปากแพรก

412)  โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

413)  โรงเรียนบ้านควนประ

414)  โรงเรียนคลองเสาเหนือ

415)  โรงเรียนไสเตาอ้อย

416)  โรงเรียน ตชด.บ้านไร่ยาว

417)  โรงเรียน ตชด.บ้านยูงงาม

418)  โรงเรียนชุมชนอัมพวัน (นาบอน)

419)  โรงเรียนบ้านนาบอน (นาบอน)

420)  โรงเรียนเทวสิทธิ์ (นาบอน)

421)  โรงเรียนบ้านคลองจัง (นาบอน)

422)  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (นาบอน)

423)  โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 (นาบอน)

424)  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ (นาบอน)

425)  โรงเรียนวัดเกาะสระ (นาบอน)

426)  โรงเรียนบ้านหนองยาง (นาบอน)

427)  โรงเรียนวัดหนองดี (นาบอน)

428)  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก (นาบอน)

429)  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก (นาบอน)

430)  โรงเรียนบ้านคลองโอม (นาบอน)

431)  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี (นาบอน)

432)  โรงเรียนสหมิตรบำรุง (เอกชน) (นาบอน)

433)  โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ (เอกชน) (นาบอน)

434)  โรงเรียนบ้านคลองขัน

435)  โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ

436)  โรงเรียนวัดกะเปียด

437)  โรงเรียนบ้านคลองสาย

438)  โรงเรียนบ้านห้วยปริก

439)  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม

440)  โรงเรียนวัดนาเขลียง

441)  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม

442)  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ

443)  โรงเรียนบ้านควนสวรรค์

444)  โรงเรียนวัดควนยูง

445)  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

446)  โรงเรียนวัดศิลา

447)  โรงเรียนวัดโคกหาด

448)  โรงเรียนบ้านควน

449)  โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร

450)  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล

451)  โรงเรียนวัดควนสะตอ

452)  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง

453)  โรงเรียนวัดปากน้ำ

454)  โรงเรียนวัดควนสูง

455)  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด

456)  โรงเรียนวัดวังม่วง

457)  โรงเรียนฉวาง

458)  โรงเรียนบ้านกันละ

459)  โรงเรียนวัดไม้เรียง

460)  โรงเรียนวัดหาดสูง

461)  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว

462)  โรงเรียนวัดมะเฟือง

463)  โรงเรียนวัดโคกเมรุ

464)  โรงเรียนบ้านนาเส

465)  โรงเรียนวัดโคกยาง

466)  โรงเรียนบ้านศิลาใต้

467)  โรงเรียนบ้านเศลาใต้

468)  โรงเรียนวัดมะปรางงาม

469)  โรงเรียนบ้านป่าพาด

470)  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

471)  โรงเรียนบ้านสวยอาย

472)  โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา

473)  โรงเรียนอักษรวิทย์

474)  โรงเรียนไพบูลย์

475)  โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์

476)  โรงเรียนวัดควนกอ

477)  โรงเรียนบ้านปลายรา

478)  โรงเรียนวัดมุขธาราม (วัดท่าซอง)

479)  โรงเรียรนบ้านปลายเส

480)  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง

481)  โรงเรียนบ้านนาพา

482)  โรงเรียนบ้านวังตลับ

483)  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ

484)  โรงเรียนวัดสวนพิกุล

485)  โรงเรียนบ้านพรุวง

486)  โรงเรียนพรรณาชลเขต

487)  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

488)  โรงเรียนวัดเทพมงคล

489)  โรงเรียนวัดควนเกย

490)  โรงเรียนวัดวัวหลุง

491)  โรงเรียนวัดคันธมาลี

492)  โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ

493)  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน

494)  โรงเรียนวัดปลายสระ

495)  โรงเรียนสุนทรภิบาล

496)  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต

497)  โรงเรียนบ้านกลอง

498)  โรงเรียนบ้านด่าน

499)  โรงเรียนวัดเขาน้อย

500)  โรงเรียนบ้านหนองกก

501)  โรงเรียนบ้านม่วงงาม

502)  โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต

503)  โรงเรียนวัดร่อนนา

504)  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม

505)  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น

506)  โรงเรียนวัดเทพนมเชือด

507)  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี

508)  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม

509)  โรงเรียนร่อนพิบูลย์

510)  โรงเรียนพระอานนท์

511)  โรงเรียน วัดหนา

512)  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์7

513)  โรงเรียนวัดโคกคราม

514)  โรงเรียนบ้านป่าแซง

515)  โรงเรียนบ้านท่าเจริญ

516)  โรงเรียนวัดธงทอง

517)  โรงเรียนบ้านควนรุย

518)  โรงเรียนวัดถลุงทอง

519)  โรงเรียนบ้านปลายราง

520)  โรงเรียนบ้านห้วยหาร

521)  โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง

522)  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง

523)  โรงเรียนโคกครามพิชากร (เอกชน) ร่อนพิบูลย์

524)  โรงเรียนดรุณศึกษา 1 (เอกชน)

525)  โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน (เอกชน)

526)  โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา (เอกชน)

527)  โรงเรียนควนดินแดง

528)  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

529)  โรงเรียนบ้านลานนา

530)  โรงเรียนวัดไม้เสียบ

531)  โรงเรียนบ้านตรอกแค

532)  โรงเรียนบ้านขอนหาด

533)  โรงเรียนบ้านไสถิน

534)  โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์

535)  โรงเรียนวัดควนใส

536)  โรงเรียนวัดทุ่งโชน

537)  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ

538)  โรงเรียนเขาพระทอง

539)  โรงเรียนทุ่งไม้ไผ่

540)  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์

541)  โรงเรียนบ้านควนมุด

542)  โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ

543)  โรงเรียนวัดกาโหใต้

544)  โรงเรียน ตชด.ท่าข้าม

545)  โรงเรียนบ้านควนชิง

546)  โรงเรียนวัดทุ่งใคร

547)  โรงเรียนวัดควนยาว

548)  โรงเรียนวัดควนป้อม

549)  โรงเรียนวัดควนเคร็ง

550)  โรงเรียนวัดปากควน

551)  โรงเรียนวัดท่าสะท้อน

552)  โรงเรียนบ้านปากบางกลม

553)  โรงเรียนวัดจิกพนม

554)  โรงเรียนวัดรักขิตวัน

555)  โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง

556)  โรงเรียนบ้านชะอวด

557)  โรงเรียนบ้านห้วยโส

558)  โรงเรียนบ้านห้วยโส

559)  โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์

560)  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ

561)  โรงเรียนวัดดอนมะปราง

562)  โรงเรียนวัดท่าเสม็ด

563)  โรงเรียนบ้านหนองหิน

564)  โรงเรียนบ้านบางน้อย

565)  โรงเรียนบ้านนางหลง

566)  โรงเรียนวัดโคกทราง

567)  โรงเรียนวัดหนองจิก

568)  โรงเรียนบ้านพรุบัว

569)  โรงเรียนวัดควนเถียะ

570)  โรงเรียนบ้านตูล

571)  โรงเรียนบ้านกุมแป

572)  โรงเรียนบ้านควนเงิน

573)  โรงเรียนวัดวังกลม

574)  โรงเรียนบ้านหนองบัว

575)  โรงเรียนบ้านท่าไทร

576)  โรงเรียนบ้านหนองนนทรี

577)  โรงเรียนบ้านควนมิตร

578)  โรงเรียนบ้านวังหอน

579)  โรงเรียน ตชด.บ้านควนมีชัย

580)  โรงเรียนมัธยมศักดิ์ศิลปิน

581)  โรงเรียนชะอวดวิทยา

582)  โรงเรียนบ้านลำหัก (จุฬาภรณ์)

583)  โรงเรียนวัดสมควน (จุฬาภรณ์)

584)  โรงเรียนบ้านดอนทราย (จุฬาภรณ์)

585)  โรงเรีบนบ้านอายเลา (จุฬาภรณ์)

586)  โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง (จุฬาภรณ์)

587)  โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์

588)  โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์

589)  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง (จุฬาภรณ์)

590)  โรงเรียนทัศนาวลัย

591)  โรงเรียนวัดนาหมอบุญ

592)  โรงเรียนบ้านทุ่งบก

593)  โรงเรียนบ้านคอกวัว

594)  โรงเรียนวัดชะอวด

595)  โรงเรียนบ้านไสขาม (จุฬาภรณ์)

596)  โรงเรียนบ้านชายควน

597)  โรงเรียนบ้านควนโตน

598)  โรงเรียนบ้านวังใส (จุฬาภรณ์)

599)  โรงเรียนวัดวังฆ้อง

600)  โรงเรียนบ้านคอพรุ

601)  โรงเรียนดรุณศึกษา 2 (เอกชน)

602)  โรงเรียนวัดสำนักขัน (จุฬาภรณ์)

603)  โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ (จุฬาภรณ์)

604)  โรงเรียนวัดจันดี

605)  โรงเรียนวัดหลักช้าง (ช้างกลาง)

606)  โรงเรียนบ้านควนตม

607)  โรงเรียนบ้านนาปราน

608)  โรงเรียนบ้านหนองเตย

609)  โรงเรียนวัดควนส้าน

610)  โรงเรียนบ้านคลองงา

611)  โรงเรียนบ้านนา

612)  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน

613)  โรงเรียนบ้านหน้าเหมน

614)  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ

615)  โรงเรียนบ้านคลองกุย

616)  โรงเรียนบ้านจันดี

617)  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา

618)  โรงเรียนองค์การสวนยาง

619)  โรงเรียนบ้านคลองปีก

620)  โรงเรียนวัดสวนขัน

621)  โรงเรียนบ้านไทรงาม

622)  โรงเรียนพึ่งตนเอง (เอกชน)

§  Zoning ประถมสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาปากพนัง

623)  โรงเรียนวัดบางบูชา

624)  โรงเรียนวัดเกาะจาก

625)  โรงเรียนวัดโบสถ์

626)  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย

627)  โรงเรียนบ้านตะลุมพอ

628)  โรงเรียนบ้านนำทรัพย์

629)  โรงเรียนวัดขนาบนาก

630)  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง

631)  โรงเรียนวัดตรงบน

632)  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง

633)  โรงเรียนวัดบ้านงาม

634)  โรงเรียนวัดสุขุม

635)  โรงเรียนวัดสามแพรก

636)  โรงเรียนวัดมหิสสราราม

637)  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

638)  โรงเรียนบ้านบางเนียน

639)  โรงเรียนบ้านแสงวิมาน

640)  โรงเรียนบ้านบางมะขาม

641)  โรงเรียนวัดเกาะนางโดย

642)  โรงเรียนบ้านเขาน้อย

643)  โรงเรียนวัดปิยาราม

644)  โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต

645)  โรงเรียนวัดคลองน้อย

646)  โรงเรียนวัดปากคลอง

647)  โรงเรียนบ้านบางลึก

648)  โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์

649)  โรงเรียนวัดมัชฌิมเขตชลาราม

650)  โรงเรียนวัดบางมูลนาก

651)  โรงเรียนบ้านเกาะทัง

652)  โรงเรียนวัดสระ

653)  โรงเรียนวัดหงษ์แก้ว

654)  โรงเรียนวัดกาญจนาราม

655)  โรงเรียนวัดบางไทร

656)  โรงเรียนวัดบางศาลา

657)  โรงเรียนบ้านบางแรด

658)  โรงเรียนวัดแจ้ง

659)  โรงเรียนวัดปากบางท่าพญา

660)  โรงเรียนวัดบ้านใหม่บน

661)  โรงเรียนวัดบางคุระ

662)  โรงเรียนวัดรัตนาราม

663)  โรงเรียนวัดบางฉนาก

664)  โรงเรียนบ้านบางวัง

665)  โรงเรียนวัดพิบูลยยาราม มิตรภาพที่ 232

666)  โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง

667)  โรงเรียนบ้านชายทะเล

668)  โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง

669)  โรงเรียนวัดบางทวด

670)  โรงเรียนวัดปากแพรก

671)  โรงเรียนวัดบางพระ

672)  โรงเรียนวัดบางด้วน

673)  โรงเรียนวัดหอยกัน

674)  โรงเรียนวัดอัฑฒศาสนาราม

675)  โรงเรียนบ้านหัวลำพู

676)  โรงเรียนวัดเหมก

677)  โรงเรียนวัดป่าระกำ

678)  โรงเรียนวัดป่าระกำเหนือ

679)  โรงเรียนบ้านหอยราก

680)  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง

681)  โรงเรียนวัดปากตรง

682)  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก

683)  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

684)  โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา

685)  โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์

686)  โรงเรียนหลวงครูวิทยา

687)  โรงเรียนสหมิตรวิทยา

688)  โรงเรียนแพทยกิจวิทยา

689)  โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1

690)  โรงเรียนเทศบาลปากพนัง2.

691)  โรงเรียนวัดรามประดิษฐ์

692)  โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี

693)  โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์

694)  โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์

695)  โรงเรียนวัดท้ายทะเล

696)  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง

697)  โรงเรียนบ้านนา

698)  โรงเรียนบ้านเกาะทวด

699)  โรงเรียนวัดบางยิ่ว

700)  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน

701)  โรงเรียนวัดทายิกการาม

702)  โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196

703)  โรงเรียนวัดแดง

704)  โรงเรียนวัดพระบาท

705)  โรงเรียนวัดทองพูน

706)  โรงเรียนวัดเขาแก้ววิเชียร

707)  โรงเรียนบ้านบางพระ

708)  โรงเรียนวัดดอนรักษา

709)  โรงเรียนบ้านปากเชียร

710)  โรงเรียนบ้านยางกาญจน์

711)  โรงเรียนวัดสระแก้ว

712)  โรงเรียนวัดพระหอม

713)  โรงเรียนวัดคลองขยัน

714)  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ

715)  โรงเรียนวัดบ้านเนิน

716)  โรงเรียนวัดทวยเทพ

717)  โรงเรียนบ้านหัวปอ

718)  โรงเรียนบ้านบางทองคำ

719)  โรงเรียนบ้านท่าขนาน

720)  โรงเรียนบ้านบางด้วน

721)  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ

722)  โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง

723)  โรงเรียนบ้านคงคาล้อม

724)  โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว

725)  โรงเรียนวัดบ่อล้อ

726)  โรงเรียนวัดสระโพธิ์

727)  โรงเรียนบ้านบางปรง

728)  โรงเรียนบ้านดอนโตนด

729)  โรงเรียนวัดคงคาวดี

730)  โรงเรียนวัดทาบทอง

731)  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร

732)  โรงเรียนบ้านบางโหนด

733)  โรงเรียนบ้านเกาะสุด

734)  โรงเรียนวัดบูรณาวาส

735)  โรงเรียนบ้านลากชาย

736)  โรงเรียนวัดบางตะพาน

737)  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

738)  โรงเรียนวัดควนชะลิก

739)  โรงเรียนวัดปากเหมือง

740)  โรงเรียนบ้านหัวไทร

741)  โรงเรียนวัดดอนผาสุก

742)  โรงเรียนวัดโคกยาง

743)  โรงเรียนวัดอู่แก้ว

744)  โรงเรียนวัดโคกทราย

745)  โรงเรียนห้วยน้ำเย็น มิตรภาพ112

746)  โรงเรียนวัดโคกพิกุล

747)  โรงเรียนวัดหัวค่าย

748)  โรงเรียนวัดบ้านด่าน

749)  โรงเรียนวัดท่าเสริม

750)  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม

751)  โรงเรียนบ้านสระนอก

752)  โรงเรียนบ้านปากพรุ

753)  โรงเรียนวัดบ่อโพ

754)  โรงเรียนวัดบ้านราม

755)  โรงเรียนวัดรามแก้ว

756)  โรงเรียนบ้านปากระวะ

757)  โรงเรียนวัดหน้าสตน

758)  โรงเรียนวัดฉิมหลา

759)  โรงเรียนบ้านหน้าศาล

760)  โรงเรียนวัดอิมอญ

761)  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว

762)  โรงเรียนบ้านหนองบอน

763)  โรงเรียนบ้านลำคลอง

764)  โรงเรียนวัดทะเลปัง

765)  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)

766)  โรงเรียนวัดท้ายโนต

767)  โรงเรียนบ้านท่าเตียน

768)  โรงเรียนวัดแหลม

769)  โรงเรียนวัดโคกสูง

770)  โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา(เอกชน)

771)  โรงเรียนอนุบาลเพชรทวี(เอกชน)

772)  โรงเรียนบำรุงวิทยา(เอกชน)

773)  โรงเรียนวัดสระไคร

774)  โรงเรียนวัดป่าหวาย

775)  โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน

776)  โรงเรียนบ้านปลายคลอง

777)  โรงเรียนวัดบางหว้า

778)  โรงเรียนวัดโคกกระถิน

779)  โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น

780)  โรงเรียนวัดดอนตรอ

781)  โรงเรียนวัดสระเพลง

782)  โรงเรียนวัดปากช่อง

783)  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

784)  โรงเรียนวัดทางพูน

785)  โรงเรียนบ้านพังยอม

786)  โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ

787)  โรงเรียนบ้านบางไทร

788)  โรงเรียนบ้านบางนกวัก

789)  โรงเรียนบ้านทุ่งสร้าน

 

 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต

การดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

แบบฟอร์ม ๓ รายงานผลการดำเนินการมาตฐานการให้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

  •  

  •  

  •  

  •  

  •