สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ

bullet_blue.png แผนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายสรรพสามิต B-n04.gif 

 

      - ประจำปีงบประมาณ  2564

 
 
 

bullet_blue.png แผนการจัดเก็บภาษี B-n04.gif

 

     -  ประจำปีงบประมาณ  2564

 
 
 

bullet_blue.png  แผนส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

    
  
 
 
 

bullet_blue.png แผนการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวก GECC