สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department โครงสร้างองค์กร

ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

 

 

ส.jpg
นายกฤษภาส  ศิริปิตุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

 

 

uatucm342156.jpg

006.jpg

003.jpg

มด.jpg

       

นางอนุสรา  บุญมาศ
ฝ่ายอำนวยการ

นายณรงค์  จิตต์โสภณ
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

นายสกุลชาย  จิตต์พินิจ
ฝ่ายปราบปราม

นางสาวไธธนันท์  พูลสวัสดิ

ฝ่ายกฎหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดข้าราชการในสังกัด ณ วันที่  1  มีนาคม  2564

สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรธรรมราช

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่งในสายงาน

ระดับ

หมายเหตุ

1

นายกฤษภาส

ศิริปิตุภูมิ

สรรพสามิตพื้นที่

อำนายการระดับสูง

 

 

ฝ่ายอำนวยการ

 

 

 

2

นางอนุสรา

บุญมาศ

นักจัดการงานทั่วไป

ชำนาญการ

 

3

นางสาวนิภาวี

พิวัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน

 

4

นางสาวสุภาวดี

คงแก้ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ชำนาญงาน

 

5

นางสาวชุลีวัน

สุขมาก

นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ

ชำนาญการ

มาช่วยราชการ

6

นางสาวรานี

สวาทธรรม

พนักงานธุรการ ส4

 

 

7

นายธณป

ด้วงยิ้ม

พนักงานสื่อสาร

 

 

8

นางสาวเสาวรัตน์

จันทร์สว่าง

พนักงานการเงินและบัญชี

 

 

9

นางสาวธรรษณัญต์

แสนเสนา

พนักงานประจำสำนักงาน

 

 

10

นายณรงค์

ชุมวงศ์

พนักงานขับรถยนต์ ส2

 

 

11

นายสุนันต์

หีบเพ็ชร

พนักงานขับรถยนต์

 

 

12

นายไตรรัตน์

พลฤทธิ์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

 

 

1

นายณรงค์  

จิตต์โสภณ

นักวิชาการสรรพสามิต

ชำนาญการพิเศษ

 

2

นางสาวสุรภา

พรหมสุวรรณ

นักวิชาการสรรพสามิต

ชำนาญการ

 

3

ว่าที่ ร.ต.หญิงพินิตา

เชาวลิต

นักตรวจสอบภาษี

ชำนาญการ

 

4

นางจิราภรณ์

หีบเพ็ชร

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

ชำนาญงาน

 

5

นางสาวกมลชนก

รักธรรม

นักตรวจสอบภาษี

 

 

6

นางสาวกัณธิชา

วรรณวิจิตร

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 

7

นางสาวกมลวรรณ

บุญเฟื่อง

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

โรงแยกก๊าซการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

 

 

 

8

นางสาวศิริกาญจน์

กาญจนประดิษฐ์

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

ชำนาญงาน

 

9

 - ว่าง -

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

ชำนาญงาน

 

 

ฝ่ายปราบปราม

 

 

 

 

1

นายสกุลชาย

จิตต์พินิจ

นักวิชาการสรรพสามิต

ชำนาญการ

 

2

นายจงรักษ์

ประดับพจน์

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

ชำนาญงาน

 

3

นายนอง

บัวผุด

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

ชำนาญงาน

 

4

นายอนันต์

เมืองจันทร์บุรี

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

ฝ่ายกฎหมาย

 

 

 

 

1

 นางวิภา 

เจริญศักดิ์

นักวิชาการสรรพสามิต

ชำนาญการ

ไปช่วยราชการสงขลา

2

นางเปมิกา

พรหมราช

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

ปฏิบัติงาน

 

3

นางสาววรรณวิศา 

แก้วประดิษฐ์

นิติกร

 

 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช  สาขาเมืองนครศรีธรรมราช

 

 

 

1

นายเทพพิมล

ทองคำชุม

นักวิชาการสรรพสามิต

ชำนาญการพิเศษ

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

2

นางวันรัตน์

ทองนวล

เจ้าพนักงานธุรการ

อาวุโส

 

3

นางสาวณัฐธิดา

ศรีเมือง

นักวิชาการสรรพสามิต

 

 

 

งานจัดเก็บภาษี

 

 

 

 

4

นางสาวไธธนันท์

พูลสวัสดิ์

นักวิชาการสรรพสามิต

ชำนาญการ

ช่วยราชการฝ่ายกฎหมาย

5

นางวราภรณ์

จันทวาศ

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

ชำนาญงาน

 

6

นางสาวกันตินันท์

แก้วสนั่น

นักตรวจสอบภาษี

 

 

7

นางสุกัญญา

ปฐมปรีชากุล

นักวิชาการสรรพสามิต

 

 

 

งานปราบปราม

 

 

 

 

8

นางวิภาดา

อรัญญเวศ

นักวิชาการสรรพสามิต

ชำนาญการ

 

9

นางสาวรัฐนันท์

สุขรักษา

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

ชำนาญงาน

 

10

นายวิศิษย์

วรรณกุล

พนักงานขับรถยนต์ 

 

 

11

นายแสนศักดิ์

เสนา

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช  สาขาท่าศาลา

 

 

 

1

นางจีราวัจน์

แต่งวงศ์

นักวิชาการสรรพสามิต

ชำนาญการ

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

2

นายปรีชา

เจนไพร

เจ้าพนักงานธุรการ

อาวุโส

ช่วยราชการ สตป. 

3

นายศกร

ศรีเมือง

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

ชำนาญงาน

 

4

นางสาวสุภาภรณ์ 

อัฐฐิ

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

5

 นายกฤติภัท 

ภควัตเกศกุล

พนักงานขับรถยนต์ 

 

 

 

งานจัดเก็บภาษี

 

 

 

 

6

นางสาวลัดดาวัลย์

ศรีธรรมยศ

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

ชำนาญงาน

 

7

นางสาวณีรนุช

จันทวงศ์

นักวิชาการสรรพสามิต

ปฏิบัติการ

 

8

นางสาวศิริลักษณ์

หนูทอง

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

ปฏิบัติงาน

 

9

นางฤชุอร

ขาวขำ

นักตรวจสอบภาษี

 

 

10

นางสุภาวดี

บุญจันทร์ศรี

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 

 

งานปราบปราม

 

 

 

 

11

นางอังศุมา

เมืองจันทร์บุรี

นักวิชาการสรรพสามิต

ปฏิบัติการ

 

12

นายเผชิญ

อักษรเพ็ชร

นักวิชาการสรรพสามิต

ชำนาญการ

 

13

นายเกรียงศักดิ์

โปณะทอง

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

ชำนาญงาน

 

14

นายธนา

เกตุสัตตบรรณ

พนักงานขับรถยนต์ ส2

 

 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช  สาขาทุ่งสง

 

 

 

1

นายสุรินทร์

แก้วซัง

นักวิชาการสรรพสามิต

สรรพสามิตพื้นที่สาขา

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

2

นางพัชราวดี

วิเชียรณรัตน์

นักจัดการงานทั่วไป

ชำนาญการ

 

3

นางประทุมทิพย์

เทพฉิม

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

4

นางสาวพรพิมล

แร่ทอง

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

งานจัดเก็บภาษี

 

 

 

 

5

นางสุดา

รักษ์ศรีทอง

นักวิชาการสรรพสามิต

ชำนาญการ

 

6

นางจุฬามณี

เมืองจีน

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

ชำนาญงาน

 

7

นางสุภาวดี

ไชยทอง

นักตรวจสอบภาษี

 

 

8

นางสาวเปรมสินี

วิชิต

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 

 

งานปราบปราม

 

 

 

 

9

 - ว่าง -

นักวิชาการสรรพสามิต

 

เกษียณ

10

นางสาวสุกัญญา

บุญจันทร์ศรี

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

ชำนาญงาน

 

11

นายโชคดี

เกตุแก้ว

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

ชำนาญงาน

 

12

นายวีรชัย

ปฐมปรีชากุล

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

ชำนาญงาน

 

13

นายสมพงษ์

อนันทกาญจน์

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

ชำนาญงาน

 

14

 - ว่าง -

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

ชำนาญงาน

เกษียณ

15

นายสันทัด

อาทรกิจ

พนักงานขับรถยนต์

 

 

16

นายจิรวุฒิ

เชาวลิต

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช  สาขาปากพนัง

 

 

 

1

นางสาวบุญจิรา

อินทร์ดำ

นักวิชาการสรรพสามิต

สรรพสามิตพื้นที่สาขา

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

2

นางชรินทร์ทิพย์

ภควัตเกศกุล

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ

 

3

นางสาวรณิศร

ปานขาว

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

ชำนาญงาน

 

4

นางสาวหทัยรัตน์

แซ่หลี

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

5

นายนราธิป

บุญช่วย

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

งานจัดเก็บภาษี

 

 

 

 

6

 - ว่าง -

นักวิชาการสรรพสามิต

ชำนาญการ

เกษียณ

7

นางนาฎศิลป์

ด้านเสือเรือง

นักวิชาการสรรพสามิต

 

 

8

นางสาวพิมพรรณ

ดุลย์เภรี

นักตรวจสอบภาษี

 

 

9

นางสาวณัฐชนันท์พร

ผลิวรรณ์

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 

 

 

งานปราบปราม

 

 

 

 

10

นายจรูญ  

แร่ทอง

นักวิชาการสรรพสามิต

ชำนาญการ

ช่วยราชการ กรม 

11

 - ว่าง -

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

ชำนาญงาน

เกษียณ

12

นายอำพน

บูรณะวงศ์

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

ชำนาญงาน

 

13

นายอรุณ

พลฤทธิ์

พนักงานขับรถยนต์ ส2

 

 

 

 

 

 

กลับด้านบน...