สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ทำเนียบผู้บริหาร

     
                      ทำเนียบผู้บริหารสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช 

                                                                                                                                                                       

 
รายนามผู้บริหาร
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
kritsaphas61.jpg 
 
นายกฤษภาส  ศิริปิตุภูมิ
18  ธ.ค. 2560   -   ปัจจุบัน 
พชรพล.jpg
 
นายพชรพล  นุ่มนวล
9 ก.ย.2559   -  30 ก.ย.2560
สมยศ.jpg
 
นายสมยศ  ซัง
5 ก.ค. 2556 -  26 พ.ค. 2559
ศิริวรรณ.jpg
 
นางสาวศิริวรรณ  เกื้อสกุล
2 มิ.ย.2554   -   2 ก.พ. 2556
สุภัทรา.jpg
 
นางสาวสุภัทรา  ห่อศรีสัมพันธ์
2 ก.ย. 2553  -   1 มี.ค. 2554
ชูชาติ.jpg
 
 นายชูชาติ  วุฒิเขตร์
 21 พ.ย. 2551  - 30  ก.ย. 2552
วารุณี.jpg
 
 นางวารุณี  กล้าพยงค์
 17 ก.ย. 2551 - 30 ก.ย. 2551
กัลยา.jpg
 
 นางกัลยา  รัญเสวะ
 1 มิ.ย. 2550  -  30 ส.ค. 2551
สกล.jpg
 
 นายสกล  โลวนะ
1  ธ.ค. 2548 - 30 ก.ย.2549
วิชาญ.jpg
 
 นายวิชาญ  สุวรรณชินกุล
 1 ต.ค. 2540 - 30 ก.ย.2548
อภิรักษ์.jpg
 
 นายอภิรักษ์  นากลอน
 28 มี.ค.2537 - 1 ต.ค. 2540
ผช1.png
 
 นายคีรีรัตน์ เกษเวชสุริยา
 1 ธ.ค.2535 - 28 มี.ค.2537
ผช1.png
 
 นายธีระชัย  สราญรมย์
 16 ก.ค.2534 - 1 ก.ค.2535
ผช1.png
 
 นายพงษ์ศักดิ์  เยี่ยงศรีเมือง
 3 ต.ค.2533 - 16 ก.ค.2534
ผช1.png
 
 นายเสริม  พูลเกิด
 1 ม.ค. 2533 - 30 ก.ย.2533
ผช1.png
 
 นายวีระ นิ่งน้อย
 1 พ.ย. 2531 - 1 ม.ค. 2533
ผช1.png
 
 นายเติมพันธุ์  ณ นคร
 1 ต.ค. 2529- 1พ.ย.2531
ผช1.png
 
 นายเจริญ   บริพันธุ์
 1 ต.ค.2528 - 1 ต.ค.2529
ผช1.png
 
 นายเคล้า  พุ้มน้อย
 2 ต.ค.2525 - 1 ต.ค.2528
ผช1.png
 
 นายประดิฐ์ ตุลารักษ์
 16 ต.ค.2523-2 ต.ค.2525
ผช1.png
 
 นายธำรง  โภวาที
 2 ต.ค.2522 - 16 ต.ค.2523
ผช1.png
 
 นายถาวร  โขมพัตร
 1 มิย.2520 -2 ต.ค.2522
ผช1.png
 
 นายไสว  สมบัติพิบูลย์
 1 ต.ค.2514 - 1 มิย. 2520
ผช1.png
 นายประสาทศิลป์  อาภรณ์ศิริ
 1 ต.ค.2511 - 30 ก.ย.2514