สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การจัดการความรู้

คลิ๊ก.png  KM  บทความและแหล่งความรู้

สถานที่ห้ามขายเครื่องดื่มเรื่อง แอลกอฮอล์ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

พระราชัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับ 2)

การเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ

แนวทางการปฏิบัติขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน                              และการนำเงินส่งคลัง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายเกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560