• แจ้งเบาะแส
  • ปฏิญญาวายุภักษ์
  • คู่มือประชาชน
  หน้าแรก

  
องค์กรต้นแบบ ลงเว็บ (2).PNG
e-Book รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนงานพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

องค์กรต้นแบบ ลงเว็บ (1).PNG
Video รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนงานพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

07 ตรวจโรงงาน 10 พค 66 -thumb.PNG
ตรวจสอบมาตรวัด (Flow Meter) สำหรับจ่ายเอทานอล 99.5 ดีกรี และตรวจสอบเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ (Automatic Tank Gauging)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

06 ครบรอบ 100 ปี พระพี่นาง -thumb.PNG
พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 : ผู้บันทึกข้อมูล