สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ ร่วมกันประกอบอาหารกล่องและน้ำดื่ม เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดนครสวรรค์ (คบจ.) โดย นางขนิษฐา จิรจินดา สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ ร่วมกันประกอบอาหารกล่องและน้ำดื่ม เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์