รับมอบโล่รางวัล ชนะเลิศการประกวดบ้านเมืองน่าอยู่ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ เข้ารับมอบโล่รางวัล ชนะเลิศการประกวดบ้านเมืองน่าอยู่ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ เป็นผู้มอบโล่รางวัล