สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ จัดจุดจำหน่ายสินค้า เพิ่มช่องทางการตลาด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ จัดจุดจำหน่ายสินค้า เพิ่่มช่องทางการตลาด สบับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มพรมเช็ดเท้าและตะกร้าเชือกฟางบ้านพุเม่น อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์