ประชาชน/ผู้เสียภาษี > สถิติภาษี
  

รายได้ภาษีสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

รายได้ภาษีสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ 2558 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

รายได้ภาษีสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ 2557 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

ผลการปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557-2559

รอข้อมูล

ผลการจัดเก็บรายได้

 

ผลการปราบปราม


 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556