ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ ....ไฟล์แนบ.... 
................................
พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558....ไฟล์แนบ..
................................


 

พ.ร.บ.60 
uatucm299092anon_s1.jpg 
คำanon_s2.jpg 
3.1anon_s.jpg 


 ชี้แจงแนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนฯb

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
พ.ร.บ.ไพ่ พุทธศักราช 2486
97.การขอใบอนุญาตขายไพ่+(รายใหม่)+(มาตรา+7)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ 
98.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าที่สำนักงานสรรพสามิต+(มาตรา+7)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
99.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต(มาตรา+7)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
100.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางไปรษณีย์(มาตรา+7)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
101.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ(มาตรา+7)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
พ.ร.บ.ภาษีสรรรพสามิต พ.ศ.2527
1.การจดทะเบียนสรรพสามิต+(มาตรา+25)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
2.การย้ายโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ+(มาตรา+30)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
3.การเลิกกิจการ+(มาตรา+31)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
4.การโอนกิจการ+(มาตรา+31)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
10.การขออนุญาตทำบัญชีประจำวัน+งบเดือนโดยใช้เครื่องจักรฯ(มาตรา112)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509
64.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+1(มาตรา+21)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
65.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+2 (มาตรา+21)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
66.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+3 (มาตรา+21)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
67.การขอใบอนุญาตขายยาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+1(มาตรา+21)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
68.การขอใบอนุญาตขายยาสูบ+(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+2(มาตรา+21)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
69.การขอใบอนุญาตขายยาสูบ+(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+3 (มาตรา+21)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
70.การขอใบอนุญาตขายยาเส้นประเภท+1(มาตรา+21)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
71.การขอใบอนุญาตขายยาเส้นประเภท+2(มาตรา+21)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
72.การขอใบอนุญาตขายยาเส้น+ประเภท+3 (มาตรา+21)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
73.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท3(ที่สำนักงานสรรพสามิต)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
74.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)ประเภท3anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
75.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้นประเภท2(ที่สำนักงานสรรพสามิต)anonพื้นที่ไฟล์แนบ
76.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้นประเภท3(ที่สำนักงานสรรพสามิต)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
77.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท3(อินเตอร์เน็ต)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
78.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)ประเภท+3anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
79.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้น+ประเภท+2anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
81.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท3(ไปรษณีย์)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
82.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+3anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
83.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้นประเภท2(มาตรา+21)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
85.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+3anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
86.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)ประเภท3anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
87.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้า ยาเส้นประเภท+2anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
89.การขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ-ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต(มาตรา+17)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
93.การเปลี่ยนสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต+(มาตรา+30)+anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
95.การขออนุญาตโอนใบอนุญาต+(มาตรา+31)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493
20.การขออนุญาตทำสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ(เอทานอล)ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงฯanonพื้นที่ ไฟล์แนบ
21.การขออนุญาตทำสุราแช่พื้นเมือง+และสุราแช่อื่น+นอกจากสุราแช่ผลไม้และเบียร์anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
22.การขอใบอนุญาตทำสุราพรบ สุรา+พ.ศ.+2493สุรากลั่นชุมชนและสุราแช่ชุมชนanonพื้นที่ ไฟล์แนบ
23.การขอใบอนุญาตทำสุรา แห่งพรบสุรา+พ.ศ.2493โรงงานสุรากลั่นนอกจากสุรากลั่นชุมชนฯanonพื้นที่ ไฟล์แนบ
24.การขออนุญาตทำสุรากลั่นชุมชนanonพื้นที่ ไฟล์แนบ
26.การขออนุญาตทำสุรากลั่น+ประเภทสุราขาว+สุราผสม+สุราปรุงพิเศษ+สุราพิเศษanonพื้นที่ ไฟล์แนบ
29.การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้+(ไวน์)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
38.การใช้สุราทำของสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง+เพื่อการค้า+(มาตรา+12)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
39.การขนสุราตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป+(มาตรา+14)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
40.การขอใบอนุญาตขายสุรา+ประเภทที่ 1+และประเภทที่ 2+(มาตรา+17)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
41.การขอใบอนุญาตขายสุรา+ประเภทที่+3+ประเภทที่+4+(ยกเว้นแอลกอฮอล์) (มาตรา+17)anonพื้นที่
42.การขอใบอนุญาตขายสุรา+(รายเดิม) ประเภทที่+3 และ4+(ยกเว้นแอลกอฮอล์)+(มาตรา+17)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
43.การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่+4+(แอลกอฮอล์)+(มาตรา+17)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
44.การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่+4+(แอลกอฮอล์)+(สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม)+(มาตรา+17)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
45.การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า+ประเภทที่+3+และ 4(รายเดิม)ไปรษณีย์+(มาตรา+17)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
46.การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า+ประเภทที่+3+และ4+(รายเดิม)อินเตอร์เน็ตanonพื้นที่ ไฟล์แนบ
47.การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า+ประเภทที่+3+และประเภทที่+4+(รายเดิม)Counteranonพื้นที่ ไฟล์แนบ
48.การขอใบอนุญาตขายสุรา+ประเภทที่ 5+ประเภทที่ 6 และ+ประเภทที่ 7 (มาตรา+17)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
49.การขออนุญาตทำเชื้อสุราเพื่อไปใช้ในโรงงานสุรา+(มาตรา+24)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
1.การจดทะเบียนสรรพสามิต+(มาตรา+25)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
2.การย้ายโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ+(มาตรา+30)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
3.การเลิกกิจการ+(มาตรา+31)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
4.การโอนกิจการ+(มาตรา+31)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
10.การขออนุญาตทำบัญชีประจำวัน+งบเดือนโดยใช้เครื่องจักรฯ(มาตรา112)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
20.การขออนุญาตทำสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ(เอทานอล)ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงฯanonพื้นที่ ไฟล์แนบ
21.การขออนุญาตทำสุราแช่พื้นเมือง+และสุราแช่อื่น+นอกจากสุราแช่ผลไม้และเบียร์anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
22.การขอใบอนุญาตทำสุราพรบ สุรา+พ.ศ.+2493สุรากลั่นชุมชนและสุราแช่ชุมชนanonพื้นที่ ไฟล์แนบ
23.การขอใบอนุญาตทำสุรา แห่งพรบสุรา+พ.ศ.2493โรงงานสุรากลั่นนอกจากสุรากลั่นชุมชนฯanonพื้นที่ ไฟล์แนบ
24.การขออนุญาตทำสุรากลั่นชุมชนanonพื้นที่ ไฟล์แนบ
26.การขออนุญาตทำสุรากลั่น+ประเภทสุราขาว+สุราผสม+สุราปรุงพิเศษ+สุราพิเศษanonพื้นที่ ไฟล์แนบ
29.การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้+(ไวน์)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ
38.การใช้สุราทำของสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง+เพื่อการค้า+(มาตรา+12)anonพื้นที่ไฟล์แนบ
39.การขนสุราตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป+(มาตรา+14)anonพื้นที่ ไฟล์แนบ


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาเมืองนครราชสีมา
พ.ร.บ.ไพ่ พุทธศักราช 2486
97.การขอใบอนุญาตขายไพ่+(รายใหม่)+(มาตรา+7)anonเมือง ไฟล์แนบ
98.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าที่สำนักงานสรรพสามิต+(มาตรา+7)anonเมือง ไฟล์แนบ
99.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต(มาตรา+7)anonเมือง ไฟล์แนบ
100.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางไปรษณีย์(มาตรา+7)anonเมือง ไฟล์แนบ
101.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ(มาตรา+7)anonเมือง ไฟล์แนบ
พ.ร.บ.ภาษีสรรรพสามิต พ.ศ.2527
1.การจดทะเบียนสรรพสามิต+(มาตรา+25)anonเมือง ไฟล์แนบ
2.การย้ายโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ+(มาตรา+30)anonเมือง ไฟล์แนบ
3.การเลิกกิจการ+(มาตรา+31)anonเมือง ไฟล์แนบ
4.การโอนกิจการ+(มาตรา+31)anonเมือง ไฟล์แนบ
10.การขออนุญาตทำบัญชีประจำวัน+งบเดือนโดยใช้เครื่องจักรฯ(มาตรา112)anonเมือง ไฟล์แนบ
พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509
64.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+1(มาตรา+21)anonเมือง ไฟล์แนบ
65.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+2 (มาตรา+21)anonเมือง ไฟล์แนบ
66.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+3 (มาตรา+21)anonเมือง ไฟล์แนบ
67.การขอใบอนุญาตขายยาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+1(มาตรา+21)anonเมือง ไฟล์แนบ
68.การขอใบอนุญาตขายยาสูบ+(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+2(มาตรา+21)anonเมือง ไฟล์แนบ
69.การขอใบอนุญาตขายยาสูบ+(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+3 (มาตรา+21)anonเมือง ไฟล์แนบ
70.การขอใบอนุญาตขายยาเส้นประเภท+1(มาตรา+21)anonเมือง ไฟล์แนบ
71.การขอใบอนุญาตขายยาเส้นประเภท+2(มาตรา+21)anonเมือง ไฟล์แนบ
72.การขอใบอนุญาตขายยาเส้น+ประเภท+3 (มาตรา+21)anonเมือง ไฟล์แนบ
73.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท3(ที่สำนักงานสรรพสามิต)anonเมือง ไฟล์แนบ
74.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)ประเภท3anonเมือง ไฟล์แนบ
75.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้นประเภท2(ที่สำนักงานสรรพสามิต)anonเมือง ไฟล์แนบ
76.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้นประเภท3(ที่สำนักงานสรรพสามิต)anonเมือง ไฟล์แนบ
77.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท3(อินเตอร์เน็ต)anonเมือง ไฟล์แนบ
78.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)ประเภท+3anonเมือง ไฟล์แนบ
79.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้น+ประเภท+2anonเมือง ไฟล์แนบ
81.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท3(ไปรษณีย์)anonเมือง ไฟล์แนบ
82.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+3anonเมือง ไฟล์แนบ
83.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้นประเภท2(มาตรา+21)anonเมือง ไฟล์แนบ
85.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+3anonเมือง ไฟล์แนบ
86.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)ประเภท3anonเมือง ไฟล์แนบ
87.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้า ยาเส้นประเภท+2anonเมือง ไฟล์แนบ
89.การขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ-ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต(มาตรา+17)anonเมือง ไฟล์แนบ
93.การเปลี่ยนสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต+(มาตรา+30)+anonเมือง ไฟล์แนบ
95.การขออนุญาตโอนใบอนุญาต+(มาตรา+31)anonเมือง ไฟล์แนบ
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493
20.การขออนุญาตทำสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ(เอทานอล)ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงฯanonเมือง ไฟล์แนบ
21.การขออนุญาตทำสุราแช่พื้นเมือง+และสุราแช่อื่น+นอกจากสุราแช่ผลไม้และเบียร์anonเมือง ไฟล์แนบ
22.การขอใบอนุญาตทำสุราพรบ สุรา+พ.ศ.+2493สุรากลั่นชุมชนและสุราแช่ชุมชนanonเมือง ไฟล์แนบ
23.การขอใบอนุญาตทำสุรา แห่งพรบสุรา+พ.ศ.2493โรงงานสุรากลั่นนอกจากสุรากลั่นชุมชนฯanonเมือง ไฟล์แนบ
24.การขออนุญาตทำสุรากลั่นชุมชนanonเมือง ไฟล์แนบ
26.การขออนุญาตทำสุรากลั่น+ประเภทสุราขาว+สุราผสม+สุราปรุงพิเศษ+สุราพิเศษanonเมือง ไฟล์แนบ
29.การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้+(ไวน์)anonเมือง ไฟล์แนบ
38.การใช้สุราทำของสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง+เพื่อการค้า+(มาตรา+12)anonเมือง ไฟล์แนบ
39.การขนสุราตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป+(มาตรา+14)anonเมือง ไฟล์แนบ
40.การขอใบอนุญาตขายสุรา+ประเภทที่ 1+และประเภทที่ 2+(มาตรา+17)anonเมือง ไฟล์แนบ
41.การขอใบอนุญาตขายสุรา+ประเภทที่+3+ประเภทที่+4+(ยกเว้นแอลกอฮอล์) (มาตรา+17)anonเมือง ไฟล์แนบ
42.การขอใบอนุญาตขายสุรา+(รายเดิม) ประเภทที่+3 และ4+(ยกเว้นแอลกอฮอล์)+(มาตรา+17)anonเมือง ไฟล์แนบ
43.การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่+4+(แอลกอฮอล์)+(มาตรา+17)anonเมือง ไฟล์แนบ
44.การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่+4+(แอลกอฮอล์)+(สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม)+(มาตรา+17)anonเมือง ไฟล์แนบ
45.การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า+ประเภทที่+3+และ 4(รายเดิม)ไปรษณีย์+(มาตรา+17)anonเมือง ไฟล์แนบ
46.การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า+ประเภทที่+3+และ4+(รายเดิม)อินเตอร์เน็ตanonเมือง ไฟล์แนบ
47.การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า+ประเภทที่+3+และประเภทที่+4+(รายเดิม)Counteranonเมือง ไฟล์แนบ
48.การขอใบอนุญาตขายสุรา+ประเภทที่ 5+ประเภทที่ 6 และ+ประเภทที่ 7 (มาตรา+17)anonเมือง ไฟล์แนบ
49.การขออนุญาตทำเชื้อสุราเพื่อไปใช้ในโรงงานสุรา+(มาตรา+24)anonเมือง ไฟล์แนบ


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีา สาขาสีคิ้ว
1.คู่มือประชาชน
1.การจดทะเบียนสรรพสามิต+(มาตรา+25)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
2.การย้ายโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ+(มาตรา+30)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ 
3.การเลิกกิจการ+(มาตรา+31)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
4.การโอนกิจการ+(มาตรา+31)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
10.การขออนุญาตทำบัญชีประจำวัน+งบเดือนโดยใช้เครื่องจักรฯ(มาตรา112)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
2.มาตรา 5 (การทำสุรา)
21.การขออนุญาตทำสุราแช่พื้นเมือง+และสุราแช่อื่น+นอกจากสุราแช่ผลไม้และเบียร์anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
22.การขอใบอนุญาตทำสุราพรบ สุรา+พ.ศ.+2493สุรากลั่นชุมชนและสุราแช่ชุมชนanonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
23.การขอใบอนุญาตทำสุรา แห่งพรบสุรา+พ.ศ.2493โรงงานสุรากลั่นนอกจากสุรากลั่นชุมชนฯanonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
24.การขออนุญาตทำสุรากลั่นชุมชนanonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
26.การขออนุญาตทำสุรากลั่น+ประเภทสุราขาว+สุราผสม+สุราปรุงพิเศษ+สุราพิเศษanonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
29.การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้+(ไวน์)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
3.มาตรา 6 (การนำเข้าสุรา)
39.การขนสุราตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป+(มาตรา+14)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
4.มาตรา 7 (การขายไพ่)
97.การขอใบอนุญาตขายไพ่+(รายใหม่)+(มาตรา+7)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
98.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าที่สำนักงานสรรพสามิต+(มาตรา+7)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
99.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต(มาตรา+7)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
100.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางไปรษณีย์(มาตรา+7)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
101.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ(มาตรา+7)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
5..มาตรา 17 (การออกใบอนุญาต)
6.มาตรา 21 (การขายยาเส้นหรือยาสูบ)
64.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+1(มาตรา+21)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
65.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+2 (มาตรา+21)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
66.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+3 (มาตรา+21)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
67.การขอใบอนุญาตขายยาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+1(มาตรา+21)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
68.การขอใบอนุญาตขายยาสูบ+(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+2(มาตรา+21)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
69.การขอใบอนุญาตขายยาสูบ+(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+3 (มาตรา+21)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
70.การขอใบอนุญาตขายยาเส้นประเภท+1(มาตรา+21)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
71.การขอใบอนุญาตขายยาเส้นประเภท+2(มาตรา+21)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
72.การขอใบอนุญาตขายยาเส้น+ประเภท+3 (มาตรา+21)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
74.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)ประเภท3anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
75.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้นประเภท2(ที่สำนักงานสรรพสามิต)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
76.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้นประเภท3(ที่สำนักงานสรรพสามิต)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
77.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท3(อินเตอร์เน็ต)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
78.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)ประเภท+3anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
79.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้น+ประเภท+2anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
80.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้นประเภท+3anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
81.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท3(ไปรษณีย์)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
82.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+3anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
83.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้นประเภท2(มาตรา+21)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
85.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+3anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
87.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้า ยาเส้นประเภท+2anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
89.การขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ-ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต(มาตรา+17)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
93.การเปลี่ยนสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต+(มาตรา+30)+anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ
95.การขออนุญาตโอนใบอนุญาต+(มาตรา+31)anonสีคิ้ว ไฟล์แนบ


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย
1.พรบ.สุรา 2493 พิมาย
40.การขอใบอนุญาตขายสุรา+ประเภทที่ᅠ1+และประเภทที่ᅠ2+(มาตรา+17)anonพิมาย ไฟล์แนบ
41.การขอใบอนุญาตขายสุรา+ประเภทที่+3+ประเภทที่+4+(ยกเว้นแอลกอฮอล์)ᅠ(มาตรา+17)anonพิมาย ไฟล์แนบ
42.การขอใบอนุญาตขายสุรา+(รายเดิม)ᅠประเภทที่+3 และ4+(ยกเว้นแอลกอฮอล์)+(มาตรา+17)anonพิมาย ไฟล์แนบ
45.การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า+ประเภทที่+3+และ 4(รายเดิม)ไปรษณีย์+(มาตรา+17)anonพิมาย ไฟล์แนบ
46.การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า+ประเภทที่+3+และ4+(รายเดิม)อินเตอร์เน็ตanonพิมาย ไฟล์แนบ
47.การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า+ประเภทที่+3+และประเภทที่+4+(รายเดิม)Counteranonพิมาย ไฟล์แนบ
48.การขอใบอนุญาตขายสุรา+ประเภทที่ᅠ5+ประเภทที่ᅠ6ᅠและ+ประเภทที่ᅠ7ᅠ(มาตรา+17)anonพิมาย ไฟล์แนบ
2.พรบ.ยาสูบ 2509 พิมาย
64.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+1(มาตรา+21)anonพิมาย ไฟล์แนบ
65.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+2 (มาตรา+21)anonพิมาย ไฟล์แนบ
66.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+3 (มาตรา+21)anonพิมาย ไฟล์แนบ
67.การขอใบอนุญาตขายยาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+1(มาตรา+21)anonพิมาย ไฟล์แนบ
68.การขอใบอนุญาตขายยาสูบ+(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+2(มาตรา+21)anonพิมาย ไฟล์แนบ
69.การขอใบอนุญาตขายยาสูบ+(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+3 (มาตรา+21)anonพิมาย ไฟล์แนบ
70.การขอใบอนุญาตขายยาเส้นประเภท+1(มาตรา+21)anonพิมาย ไฟล์แนบ
71.การขอใบอนุญาตขายยาเส้นประเภท+2(มาตรา+21)anonพิมาย ไฟล์แนบ
73.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท3(ที่สำนักงานสรรพสามิต)anonพิมาย ไฟล์แนบ
74.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)ประเภท3anonพิมาย ไฟล์แนบ
75.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้นประเภท2(ที่สำนักงานสรรพสามิต)anonพิมาย ไฟล์แนบ
77.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท3(อินเตอร์เน็ต)anonพิมาย ไฟล์แนบ
78.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)ประเภท+3anonพิมาย ไฟล์แนบ
79.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้น+ประเภท+2 ไฟล์แนบ
81.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท3(ไปรษณีย์) ไฟล์แนบ
82.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+3 ไฟล์แนบ
83.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้นประเภท2(มาตรา+21) ไฟล์แนบ
85.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+3 ไฟล์แนบ
86.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)ประเภท3 ไฟล์แนบ
87.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้า ยาเส้นประเภท+2 ไฟล์แนบ
พรบ ไพ่ พิมาย
97.การขอใบอนุญาตขายไพ่+(รายใหม่)+(มาตรา+7) ไฟล์แนบ
98.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าที่สำนักงานสรรพสามิต+(มาตรา+7)ไฟล์แนบ
99.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต(มาตรา+7) ไฟล์แนบ
100.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางไปรษณีย์(มาตรา+7) ไฟล์แนบ
101.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ(มาตรา+7) ไฟล์แนบ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโชคชัย
มาตรา7pdf
97.การขอใบอนุญาตขายไพ่+(รายใหม่)+(มาตรา+7)anonโชคชัย ไฟล์แนบ
98.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าที่สำนักงานสรรพสามิต+(มาตรา+7)anonโชคชัย ไฟล์แนบ
99.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต(มาตรา+7)anonโชคชัย ไฟล์แนบ
100.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางไปรษณีย์(มาตรา+7)anonโชคชัย ไฟล์แนบ
101.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ(มาตรา+7)anonโชคชัย ไฟล์แนบ
มาตรา17pdf
40.การขอใบอนุญาตขายสุรา+ประเภทที่ 1+และประเภทที่ 2+(มาตรา+17)anonโชคชัย ไฟล์แนบ
41.การขอใบอนุญาตขายสุรา+ประเภทที่+3+ประเภทที่+4+(ยกเว้นแอลกอฮอล์) (มาตรา+17) ไฟล์แนบ
42.การขอใบอนุญาตขายสุรา+(รายเดิม) ประเภทที่+3 และ4+(ยกเว้นแอลกอฮอล์)+(มาตรา+1anonโชคชัย7) ไฟล์แนบ
45.การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า+ประเภทที่+3+และ 4(รายเดิม)ไปรษณีย์+(มาตรา+17)anonโชคชัย ไฟล์แนบ
46.การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า+ประเภทที่+3+และ4+(รายเดิม)อินเตอร์เน็ตanonโชคชัย ไฟล์แนบ
47.การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า+ประเภทที่+3+และประเภทที่+4+(รายเดิม)Counteranonโชคชัย ไฟล์แนบ
48.การขอใบอนุญาตขายสุรา+ประเภทที่ 5+ประเภทที่ 6 และ+ประเภทที่ 7 (มาตรา+17)anonโชคชัย ไฟล์แนบ
มาตรา21pdf
64.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+1(มาตรา+21)anonโชคชัย ไฟล์แนบ
65.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+2 (มาตรา+21)anonโชคชัย ไฟล์แนบ
66.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+3 (มาตรา+21)anonโชคชัย ไฟล์แนบ
67.การขอใบอนุญาตขายยาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+1(มาตรา+21)anonโชคชัย ไฟล์แนบ
68.การขอใบอนุญาตขายยาสูบ+(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+2(มาตรา+21)anonโชคชัย ไฟล์แนบ
69.การขอใบอนุญาตขายยาสูบ+(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+3 (มาตรา+21)anonโชคชัย ไฟล์แนบ
70.การขอใบอนุญาตขายยาเส้นประเภท+1(มาตรา+21)anonโชคชัย ไฟล์แนบ
71.การขอใบอนุญาตขายยาเส้นประเภท+2(มาตรา+21)anonโชคชัย ไฟล์แนบ
73.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท3(ที่สำนักงานสรรพสามิต)anonโชคชัย ไฟล์แนบ
74.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)ประเภท3anonโชคชัย ไฟล์แนบ
75.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้นประเภท2(ที่สำนักงานสรรพสามิต)anonโชคชัย ไฟล์แนบ
77.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท3(อินเตอร์เน็ต)anonโชคชัย ไฟล์แนบ
78.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)ประเภท+3anonโชคชัย ไฟล์แนบ
79.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้น+ประเภท+2anonโชคชัย ไฟล์แนบ
81.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท3(ไปรษณีย์)anonโชคชัย ไฟล์แนบ
82.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+3anonโชคชัย ไฟล์แนบ
83.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้นประเภท2(มาตรา+21)anonโชคชัย ไฟล์แนบ
85.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+3anonโชคชัย ไฟล์แนบ
86.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)ประเภท3anonโชคชัย ไฟล์แนบ
87.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้า ยาเส้นประเภท+2anonโชคชัย ไฟล์แนบ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโนนสูง
คู่มือประชาชน สาขาโนนสูง 1-2
39.การขนสุราตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป+(มาตรา+14)anonโนนสูง ไฟล์แนบ
40.การขอใบอนุญาตขายสุรา+ประเภทที่ 1+และประเภทที่ 2+(มาตรา+17)anonโนนสูง ไฟล์แนบ
41.การขอใบอนุญาตขายสุรา+ประเภทที่+3+ประเภทที่+4+(ยกเว้นแอลกอฮอล์) (มาตรา+17)anonโนนสูง ไฟล์แนบ
42.การขอใบอนุญาตขายสุรา+(รายเดิม) ประเภทที่+3 และ4+(ยกเว้นแอลกอฮอล์)+(มาตรา+17)anonโนนสูง ไฟล์แนบ
45.การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า+ประเภทที่+3+และ 4(รายเดิม)ไปรษณีย์+(มาตรา+17)anonโนนสูง ไฟล์แนบ
46.การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า+ประเภทที่+3+และ4+(รายเดิม)อินเตอร์เน็ตanonโนนสูง ไฟล์แนบ
47.การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า+ประเภทที่+3+และประเภทที่+4+(รายเดิม)Counteranonโนนสูง ไฟล์แนบ
48.การขอใบอนุญาตขายสุรา+ประเภทที่ 5+ประเภทที่ 6 และ+ประเภทที่ 7 (มาตรา+17)anonโนนสูง ไฟล์แนบ
64.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+1(มาตรา+21)anonโนนสูง ไฟล์แนบ
65.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+2 (มาตรา+21)anonโนนสูง ไฟล์แนบ
66.การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+3 (มาตรา+21)anonโนนสูง ไฟล์แนบ
67.การขอใบอนุญาตขายยาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+1(มาตรา+21)anonโนนสูง ไฟล์แนบ
68.การขอใบอนุญาตขายยาสูบ+(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+2(มาตรา+21)anonโนนสูง ไฟล์แนบ
69.การขอใบอนุญาตขายยาสูบ+(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+3 (มาตรา+21)anonโนนสูง ไฟล์แนบ
70.การขอใบอนุญาตขายยาเส้นประเภท+1(มาตรา+21)anonโนนสูง ไฟล์แนบ
71.การขอใบอนุญาตขายยาเส้นประเภท+2(มาตรา+21)anonโนนสูง ไฟล์แนบ
73.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท3(ที่สำนักงานสรรพสามิต)anonโนนสูง ไฟล์แนบ
74.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)ประเภท3anonโนนสูง ไฟล์แนบ
75.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้นประเภท2(ที่สำนักงานสรรพสามิต)anonโนนสูง ไฟล์แนบ
77.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท3(อินเตอร์เน็ต)anonโนนสูง ไฟล์แนบ
78.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)ประเภท+3anonโนนสูง ไฟล์แนบ
79.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้น+ประเภท+2anonโนนสูง ไฟล์แนบ
คู่มือประชาชน สาขาโนนสูง 2-2
81.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท3(ไปรษณีย์)anonโนนสูง ไฟล์แนบ
82.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)+ประเภท+3anonโนนสูง ไฟล์แนบ
83.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาเส้นประเภท2(มาตรา+21)anonโนนสูง ไฟล์แนบ
85.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท+3anonโนนสูง ไฟล์แนบ
86.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้ายาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)ประเภท3anonโนนสูง ไฟล์แนบ
87.การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้า ยาเส้นประเภท+2anonโนนสูง ไฟล์แนบ
97.การขอใบอนุญาตขายไพ่+(รายใหม่)+(มาตรา+7)anonโนนสูง ไฟล์แนบ
98.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าที่สำนักงานสรรพสามิต+(มาตรา+7)anonโนนสูง ไฟล์แนบ
99.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต(มาตรา+7)anonโนนสูง ไฟล์แนบ
100.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางไปรษณีย์(มาตรา+7)anonโนนสูง ไฟล์แนบ
101.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสฯ(มาตรา+7)anonโนนสูง ไฟล์แนบ


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
40 การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทท 1 และประเภทท 2 (มาตรา 17) anonบัวใหญ่ ไฟล์แนบ
41การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทท 3 ประเภทท 4 (ยกเว้นแอลกอฮอล์) (มาตรา 17)anonบัวใหญ่ ไฟล์แนบ
42กำรขอใบอนุญำตขำยสุรำ (สำหรับผู้ได้รับอนุญำตรำยเดิม) ประเภทท 3 ประเภทท 4 (ยกเว้น แอลกอฮอล์) (มำตรำ 17)anonบัวใหญ่ ไฟล์แนบ
45กำรขอใบอนุญำตขำยสุรำล่วงหน้ำ ประเภทท 3 และประเภทท 4 (สำหรับผู้ได้รับอนุญำตรำย เดิม) ผ่ำนที่ทำกำรไปรษณีย์ (มำตรำ 17)anonบัวใหญ่ ไฟล์แนบ
46กำรขอใบอนุญำตขำยสุรำล่วงหน้ำ ประเภทท 3 และประเภทท 4 (สำหรับผู้ได้รับอนุญำตรำย เดิม) ผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต (มำตรำ 17)anonบัวใหญ่ ไฟล์แนบ
47กำรขอใบอนุญำตขำยสุรำล่วงหน้ำ ประเภทท 3 และประเภทท 4 (สำหรับผู้ได้รับอนุญำตรำย เดิม) ผ่ำนตัวแทนรับชำระเงินที่มีสัญลักษณ์ Counter Service (มำตรำ 17)anonบัวใหญ่ ไฟล์แนบ
97.การขอใบอนุญาตขายไพ่+(รายใหม่)+(มาตรา+7)anonบัวใหญ่ ไฟล์แนบ
98กำรขอใบอนุญำตให้ขำยไพ่ล่วงหน้ำที่สำนักงำนสรรพสำมิต (มำตรำ 7)anonบัวใหญ่ ไฟล์แนบ
99กำรขอใบอนุญำตให้ขำยไพ่ล่วงหน้ำทำงอินเตอร์เน็ต(มำตรำ 7)anonบัวใหญ่ ไฟล์แนบ
100.การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางไปรษณีย์(มาตรา+7)anonบัวใหญ่ ไฟล์แนบ
101กำรขอใบอนุญำตให้ขำยไพ่ล่วงหน้ำผ่ำนเคำนเตอร์เซอร์วิส และธนำคำรกรุงไทย ทุกแห่งทั่ว ประเทศ (มำตรำ 7)anonบัวใหญ่ ไฟล์แนบ