ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

e-mail : korat@excise.go.th