เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา I ฝ่ายอำนวยการ I ฝ่ายบริหารงานจัดเก็บภาษี/โรงงานสุราฯ I ฝ่ายปราบปราม I ฝ่ายกฎหมาย

สาขาเมืองนครราชสีมา I สาขาบัวใหญ่ I สาขาสีคิ้ว I สาขาโนนสูง I  สาขาโชคชัย  สาขาพิมาย

s62anon_s.png


 

สำนักงานสรรพามิตพื้นที่นครราชสีมา

 

 

 

อภิวัชร์anon_s.jpg

 

 

 

 

นายอภิวัชร์  มีเสือ
สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

 

 

นางสาวกาญจนา  นิลศรี

 นางสาวสมพร  ทาทิพย์anon6223.jpg

 

จัตุรณanon_s.jpg 

อาภาพรรณanon_s.jpg 

นางสาวกาญจนา  นิลศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวสมพร  ทาทิพย์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

นายจัตุรณ  สงวนทรัพย์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

นางอาภาพรรณ  ตั้งใจ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

 

สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา หัวหน้าสาขา

 

peera2558anon.jpg

3160500461299.jpg 

อดุลย์anon_s.jpg

ณิชมาศanon_s.jpg 

3190300036977.gif

ภัทรภรanon_s.jpg

นายพีระ สุทธิคุณ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา

นายสมพร  เนียมหอม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาบัวใหญ่

นายอดุลย์ บงกชมาศ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
สรรพสามิตพื้นที่สาขาสีคิ้ว

นางณิชมาศ   สมางชัย
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาโนนสูง

นางสาวสุนันทา ผาแสง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาโชคชัย

นางภัทรภร  ศรียะ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาพิมาย


ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
korat@excise.go.th  73100-1

เบอร์โทร.ที่ทำงาน 044-247626,044-257859-044-242081 แฟกซ์ต่อ 208  
177/2  ถนนริมบุ่ง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


 
     
  


นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

  

นางหนึ่งฤทัย ปองลาภanon_s62b.jpg 

 นางสาวทวินันท์anon_s62.jpg ชัชฎา.jpg  นางศิริขวัญ--ไหลรินanon6223.jpg

นางหนึ่งฤทัย ปองลาภ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน

นางทวินันท์ ด่านขุนทด
พนักงานประจำสำนักงาน

 นางเยาวลัษณ์  มิ่งสูงเนิน
พนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวชัชฎา กิตติปิติโสภณ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นางศิริขวัญ  ไหลริน
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

อัญธิญาanon_s.jpg อนนท์anon_s.jpgสนืทanon_s62.jpg ไอลดาanon_s.jpg

 นายเอกลักษณ์-รัตนฤชานนท์anon_s62.jpg

นางอัญธิญา สนิทกลาง
พนักงานประจำสำนักงาน

นายอนนท์  สุระมณี
พนักงานสื่อสาร 

นายสนิท  กลิ่นขจร
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวไอลดา ทองมาก
พนักงานการเงินและบัญชี 

นายเอกลักษณ์ รัตนฤชานนท์
พนักงานขับรถยนต์


ฝ่ายบริหารงานจัดเก็บภาษี
 
korat2@excise.go.th

  

นางสาวสมพร  ทาทิพย์anon6223.jpg 

  
  

นางสาวสมพร  ทาทิพย์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

  
ปิยรัตน์anon_s.jpg นายณัฐพงษ์--สินทรanon622.jpgสมหวังanon_s.jpg เดชาanon.jpgปวีณาanon_s.jpg
 นางปิยรัตน์  วินทะไชย
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ 

  นายณัฐพงษ์  สินทร
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

  นายสมหวัง กรีหมื่นไวย์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน 

นายเดชา เจริญสุข
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

   

 นางสาวปวีณา  แซ่เตียว
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน 
 

 นางสาวภารวิณี--กฐินเทศ2anon_s62.jpg
นางสาวภาวินี ปลื้มสุดanon.jpg 
นันทวัฒน์anon.jpg  

 นางสาวภารวิณี  กฐินเทศ
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

นางสาวภาวินี   ปลื้มสุด
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

นายนันทวัฒน์ ขอนปัก
นักวิชาการสรรพสามิต


นักวิชาการสรรพสามิต


เจ้าพนักงานสรรพสามิต

อิฐธิยาanon_s.jpgสุจิตราanon.jpg2นางสาวสุภาภรณ์--ครูแพทย์anon623.jpg   

นางอิฐธิยา ลือพงศ์พัฒนะ
นักตรวจสอบภาษี

นางสุจิตรา เชิญกลาง
นักตรวจสอบภาษี

นางสาวสุภาภรณ์  ครูแพทย์
เจ้าพนักงานสรรพสามิต


นักวิชาการสรรพสามิต

 

ฝ่ายปราบปราม
 
korat3@excise.go.th

  จัตุรณanon_s.jpg   
  

นายจัตุรณ  สงวนทรัพย์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

   
ธนเดชanon_s.jpgพรเทพanon_s.jpgกมลลักษณ์anon_s.jpg 
นางสาวเทียมจันทร์anon_s62.jpg
สุรชัยanon_s.jpgปริญญาanon_s.jpg

นายธนเดช  ศิริสุขภูวดล
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นายพรเทพ มวมขุนทด
นักวิชาการสรรพสามิต

นางสาวกมลลักษณ์ เครือสังข์
นักวิชาการสรรพสามิต

นางสาวเทียมจันทร์  ตั้งนภากุล
นักวิชาการสรรพสามิต

นายสุรชัย  พูนพัฒน์
พนักงานขับรถยนต์

นายปริญญา  จันทร์แสง
พนักงานขับรถยนต์


ฝ่ายกฎหมาย
 
korat4@excise.go.th

 อาภาพรรณanon_s.jpg 
 

นางอาภาพรรณ  ตั้งใจ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

 
 อัจฉราanon_s.jpgสาวเรณูanon_s.jpgณทชัย2anon63.jpg
นางอัจฉรา พลวัน
  เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 
นางสาวเรณู จงโปร่งกลาง
  นิติกร
นายณทชัย ไชยนาม 
นักวิชาการสรรพสามิต


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาเมือง
e73105@excise.go.th
เบอร์โทร.ที่ทำงาน 044-260056
เบอร์ภายใน 73103 สรรพสามิตสาชาเมือง
                 73104 งานปราบปราม
                 73105 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
                 73106 งานจัดเก็บภาษี


  พีระanon_s.jpg  
  

นายพีระ สุทธิคุณ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา

  
วิรัญญาanon_s.jpgaนางสายชล--สิงห์ซอมanon622.jpg จัตุพร2anon63.jpg วินัยanon_s.jpgพงศธรanon_s.jpg

นางวิรัญญา แอโส๊ะ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

นางสายชล  สิงห์ซอม
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฎิบัติงาน

นายจตุพร โพธิ์ศาลา
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

นายวินัย  หนองหว้า
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

  นายพงศธร ประจิตร
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
อนุรีanon_s.jpgจิตราพรanon_s.jpgสมพรanon63.jpg รุ่งนภาanon_s.jpgจารวีanon_s.jpg
 นางอนุรี โฆษิตเสรีย์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นางสาวจิตราพร ชวนโพธิ์
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นางสาวสมพร  ประสงค์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางรุ่งนภา อินทรเนตร
นักวิชาการสรรพสามิต

นางสาวจารวี จาระนัย
นักวิชาการสรรพสามิต

สุกัญญาanon_s.jpgลักขณาanon_s.jpgสมานanon_s.jpg ธีรภัทร์anon_s.jpgเบญจวรรณanon_s.jpg

นางสาวสุกัญญา ลาวพิมาย
นักวิชาการสรรพสามิต

นางสาวลักขณา ท้าวนอก
นักวิชาการสรรพสามิต

นายสมาน แก้วจังหาร
พนักงานขับรถยนต์

 นายธีรภัทร์  เย็นตะคุ
พนักงานขับรถยนต์
 นางสาวเบญจวรรณ  อินรัมย์  
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
e73130@excise.go.th 73130-1
เบอร์โทร.ที่ทำงาน Fax044-462787,044-461023

  สมพรanon_s.jpg  
   นายสมพร  เนียมหอม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาบัวใหญ่
  
โกวิทย์anon_s.jpgเพชรanon.jpgพงศธรanon_s.jpgธิติanon_s.jpgนางสาวกานต์ธีรา  เอียดเฉลิมanon62-4-11-62-.jpg 
  นายโกวิทย์  อินบำรุง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
 นายเพชร  วงศ์อามาตร
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
 นายพงศธร  ประจิตร
นักนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
นายธิติ   ดุจติปิยะ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นางสาวกานต์ธีรา เอียดเฉลิม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายกีรติ  นิภากรสัมพันธ์ 
ชัญญา.jpg
 นางสิริพร--ศรีเทพanon_s623.jpgผจญanon_s.jpgจตุรภัทรanon_s.jpg
นายกีรติ  นิภากรสัมพันธ์ 
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
  นางชัญญาภัค  จันทร์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
  นางสิริพร  ศรีเทพ
พนักงานสรรพสามิต
    นายผจญ  สุระมณี
    พนักงานขับรถยนต์
 นายจตุรภัทร   สุวรักษ์ 
พนักงานขับรถยนต์
 พุทธชาติanon_s.jpg    
   นางพุทธชาติ   ธนะจินดา
นักวิชาการสรรพสามิต
    


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
e73110@excise.go.th 73110-1
เลขที่ 229 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
เบอร์โทร.ที่ทำงาน 044-986026 แฟกซ์ต่อ 55  


  อดุลย์anon_s.jpg  
  

นายอดุลย์ บงกชมาศ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาสีคิ้ว

  
 จารุวรรณanon_s.jpgพิณรัตน์anon_s.jpgเรวัตรanon_s.jpg ถนัดanon_s.jpg

นางอนุรี โฆษิตเสนีย์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นางสาวจารุวรรณ บุตรดอน
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นางสาวพิณรัตน์ ทนตะคุ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นายเรวัตร โถเหลือง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

นายถนัด มากคำ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

สีคิ้ว2anon63.jpgสุนทรีย์.jpg เสาวลักษณ์anon_s.jpgปุณยนุชanon_s.jpg

นางยุพิน พรีพรม
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

นางสาวสุนทรีย์ หาญสูงเนิน
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

 นางสาวศวิตา กลิ่นจิ๋ว
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

นางสาวเสาวลักษณ์ สุระมณี
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นางสาวปุณยนุช แท้สูงเนิน
เจ้าพนักงานธุรการ

 ศิขรินทร์anon_s.jpg เลิศฤทธิ์anon_s.jpg  
 

นายศิขรินทร์ บำรุงพล
พนักงานขับรถยนต์

 

 นายเลิศฤทธิ์ กองเฉย
พนักงานขับรถยนต์
  


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโนนสูง
e73120@excise.go.th 73120-1
เบอร์โทร.ที่ทำงาน 044-379356


 
   ณิชมาศanon_s.jpg  
   นางณิชมาศ   สมางชัย
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาโนนสูง
  
กีรพันธ์anon_s.jpgวุฒิกรanon_s.jpg อภิเชษฐanon_s.jpgจิราภรณ์anon_s.jpgสันทณีanon_s.jpg 
นายกีรพันธ์  มีพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
 นายวุฒิกร   ประสิทธิ์นอก
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 
 นายอภิเชษฐ สังเกตุ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นางนางสาวจิราภรณ์  โถเหลือง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นางสาวสันทณี ยางสันเทียะ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 ชาญวิทย์anon.jpg ธนพลanon_s.jpgอัญธิญาanon_s.jpgอนุฉัตรanon_s.jpg

นายชาญวิทย์  เปรื่องการ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นาย
นักวิชาการสรรพสามิต

นายธนพล พยับกลาง
นักวิชาการสรรพสามิต

นางอัญธิญา สนิทกลาง
เจ้าพนักงานธุรการ

นายอนุฉัตร เชิญกลาง
พนักงานขับรถยนต์

vพิทักษ์anon_s62.jpg    
นายพิทักษ์ คำพวง
พนักงานขับรถยนต์
    


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโชคชัย
e73150@excise.go.th 73150-1
เบอร์โทร.ที่ทำงาน 044-491401


 
  สุนันทาanon_s.jpg  
  

นางสาวสุนันทา ผาแสง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาโชคชัย

  
 สมบัตanon_s.jpg นายปิยบุตร  ไหลรินanon_s62.jpgนิสิตanon_s.jpgนางสาวพิจิตรา--น้อยเภาanon6223.jpg 
นางสาวทัศนีย์ อ่อนรู้ที่
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
นางนางสมบัติ  คมกรด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายปิยบุตร  ไหลริน
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
นายนิสิต น้อยแสง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
 นางสาวพิจิตรา  น้อยเภา
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
2นายธวัชชัย--บัวสายanon_s62.jpgนาฏนัฎฎาanon.jpgศุภนิดาanon_s.jpg นางสาวสมพร  ประสงค์ยิ่งยศanon_s.jpg
นายธวัชชัย บัวสาย
นักวิชาการสรรพสามิต
นางสาวนาฎนัฎฎา เนื่องโคตะ
นักวิชาการสรรพสามิต

นางสาวศุภนิดา   ประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสมพร  ประสงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายยิ่งยศ ทรัพย์พูนสุข
พนักงานขับรถยนต์
จิรวัฒน์anon.jpg    
 นายจิรวัฒน์ พลจันทึก
พนักงานขับรถยนต์
    

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย
e73140@excise.go.th 73140-1 
เบอร์โทร.ที่ทำงาน 044-471897


 
  ภัทรภรanon_s.jpg  
  

นางภัทรภร  ศรียะ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาพิมาย

  
เยาวภาanon.jpgวราภรณ์anon_s62.jpgณรงค์ชัยanon_s.jpgสราวุธanon_s.jpg นายเชิดเกียรติ  ด่านขุนทด

นางสาวเยาวภา สนิทบุญ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

นางวราภรณ์  สังเงิน
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
 
นายณรงค์ชัย   เพียงพรวรรณ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
 นายสราวุธ  สุรโยธี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
นายเชิดเกียรติ  ด่านขุนทด
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
อารีรัตน์anon_s.jpgสุวพัชร์anon_s.jpgเพียงตะวันanon_s.jpgอภิชาติanon_s.jpgบดินทร์anon_s.jpg
นางอารีรัตน์ ขันโคกสูง
นักวิชาการสรรพสามิต
นางสุวพัชร์  วรรณสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเพียงตะวัน เปลี่ยนพิจิตร
นักวิชาการสรรพสามิต
นายอภิชาติ  บาตรโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์
นายบดินทร์  ศรีพลกรัง
พนักงานขับรถยนต์
เยาวลักษณ์anon_s.jpg    

 นางเยาวลัษณ์  มิ่งสูงเนิน
พนักงานการเงินและบัญชี