คณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ได้พิจารณาคัดเลือกสินค้าที่มีความโดดเด่นประจำจังหวัดนครพนม (OTOP) คือ "ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ของกลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านดงป่ายูง"  

คณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดนครพนม ได้พิจารณาคัดเลือกสินค้าที่มีความโดดเด่นประจำจังหวัดนครพนม (OTOP) คือ "ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ของกลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านดงป่ายูง" ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 องค์ความรู้-ภูมิปัญญาท้องถิ่น
บ้านดงป่ายูง มีต้นกำเนิดมาจาก 2 ชนเผ่า คือ ไทกระเลิงและไทยกวน โดยในปัจจุบันไทยกวนเป็นชนเผ่าของหมู่บ้านที่ได้รับการอนุมัติการกระทรวงวัฒนธรรม และในปัจจุบันได้มีชนเผ่าภูไทซึ่งเป็นอีกหนึ่งชนเผ่าที่ อยู่อาศัยด้วยกันในหมู่บ้าน โดยจะเน้นพูดภาษาที่เป็นการผสมผสานและดัดแปลงให้เป็นภาษาเฉพาะถิ่นคือภาษาไทกระเลิง รวมทั้งยังมีการสืบสานประเพณีต่างๆ ที่เคยทำตั้งแต่ในอดีต เช่น การบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน ให้ยังคงไว้อยู่จนถึงปัจจุบัน
ไม่ไผ่ เป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญของบ้านดงป่ายูง เพราะบ้านดงป่ายูงมีป่าไผ่เป็นป่าชุมชน จึงทำให้การจักสาน ของบ้านดงป่ายูงเป็นอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นอย่างมากการันตีด้วยการเป็นหมู่บ้านเดียวของจังหวัดที่ได้รับรางวัลเรื่องการทำการจักสานจากไม้ไผ่และยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่แตกต่าง และกาไม่ได้จากหมู่บ้านอื่นคือ การต้มเกลือจากน้ำบาดาลกลายเป็นเกลือสินเธาว์ ซึ่งหาดูได้ยากจากที่อื่นหลังการตกตระกอน ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นภูมิปัญญา ของคนในชุมชน ที่กลายมาเป็นอาชีพหลักและสร้างรายได้ ให้แก่หมู่บ้าน
แม้จะได้รับการจัดสรรให้ปลูกไผ่ประจำตระกูล แต่ปริมาณไม้ไผ่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการผลิต ดังนั้น ชาวชุมชนจึงต้องปลูกไผ่ในพื้นที่บ้านของตนเพิ่มเติม ในอดีตการปลูกไผ่ในบ้านจะได้ปล้องสั้นซึ่งไม่เหมาะกับการนำมาจักสาน ชาวชุมชนจึงได้พัฒนาการปลูกไผ่ให้ลำต้นเบียดชิดกัน ซึ่งจะทำให้ไผ่ต้องปรับลำต้นให้สูงขึ้นเพื่อรับแสง ดังนั้น ลำปล้องไผ่ที่ได้จะมีความยาวมากขึ้นนั่นเอง

งานจักสาน ภูมิปัญญาที่โดดเด่น
ผลงานด้านภูมิปัญญาที่โดดเด่นของชาวชุมชนบ้านดงป่ายูง คือ “งานจักสานไม้ไผ่” โดยเฉพาะงานสานกระติบข้าวซึ่งเป็นอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนประมาณ 3,000 บาทต่อเดือน ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมในกลุ่มจักสานประมาณ 120 ครัวเรือน คิดเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในช่วงนอกฤดูทางการเกษตร เฉลี่ยถึงเดือนละ 300,000 บาท ทั้งนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจะถูกจัดสรรให้กับกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านดงป่ายูง เพื่อใช้พัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆ ซึ่งครอบคลุมรวมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
วิถีป่า วิถีชุมชน บ้านดงป่ายูงมีการปลูกป่าชุมชนต้นแบบและให้บำรุงรักษาตามพื้นที่ของแต่ละครอบครัวที่ได้รับการจัดสรร โดนนำไผ่ที่ปลูกมาจักสานเป็นอุปกรณ์เครื่องครัว เครื่องประดับตกแต่งบ้าน และกระเป๋าสานจากไม้ไผ่โดยพัฒนาลายสานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เช่น ลายประยุกต์ ลายดอกผักแว่น ลายผสมชื่อ “นครพนม” ฯลฯ


  • เศรษฐกิจชุมชน22.jpg
  • เศรษฐกิจชุมชน1200.jpg
  • เศรษฐกิจชุมชน850.jpg
  • เศรษฐกิจชุมชน350.jpg
  • เศรษฐกิจชุมชน250.jpg
  • เศรษฐกิจชุมชน120.jpg