สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Nakhonphanom Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชาวไร่ 21.1 ปก.jpg

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  พร้อมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ผลิตยาสูบชนิดยาเส้นที่เป็นผู้เพาะปลูกต้นยาสูบทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเอง  และผู้ได้รับอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ  ในเขตตำบลดอนนางหงส์  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งขั้นตอนข้อซักถามของผุ้เพาะปลูกต้นยาสูบเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

61-02-23 ปก.jpg

17 กุมภาพันธ์ 2561 ทำบุญเลี้ยงพระสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามครบรอบ 86 ปี

ด้วยสำนักงานสรรพสามิตพืิ้นที่นครพนม  ได้กำหนดจัดงานครบรอบ 86 ปี ของการสถาปนากรมสรรพสามิต โดยการทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์  จำนวน  9  รูป ในวันที่ศุกร์ที่  16  กุมภาพันธ์  2561  ณ. ห้องประชุมวายุภักษ์  ชั้น 3 อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

59-11-29_131ปกเคลื่อนที่.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงครามและฝ่ายปราบปราม ร่วมให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ดร.ไพฑูรย์   รักษ์ประเทศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนมสาขาศรีสงครามและฝ่ายปราบปราม

ให้บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ และนำตัวอย่างสินค้าที่มิได้เสียภาษีสรรพสามิตเพื่อประชาสัมพันธุ์ให้ประชาชนรับทราบ

59-11-01_131ปกอาลัยสนง.jpg

ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง  รวมพลังแห่งความภักดีรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89  ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ

สรรพสามิตพื้นที่นครพนม  โดยนางสาวนัยนา   พิสุทธิรัตน์  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

รวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559

ณ บริเวณลานด้านหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร   ร่วมลงนามถวายแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559  เวลา 09.15 น.

59-11-29ปกส่งเสริม.jpg

นางสาวนัยนา  พิสุทธิรัตน์  สรรพสามิตพื้นที่นครพนม ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครพนม  ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมให้มีการลงทุนของภาคเอกชนในจังหวัดนครพนม

ประชุมชี้แจงการส่งเสริมการลงทุนให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่นครพนม เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดนครพนม 

59-10-31_ปกจังหวัดเคลื่อนที่.jpg

นายประทีป  ถทธิกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  และนางสาวนัยนา  พิสุทธิรัตน์  สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม โดยนางสาวนัยนา  พิสุทธิรัตน์  สรรพสามิตพื้นที่นครพนม    พร้อมด้วยนายกิตติ   เนตรครุฑ  สรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่จัดเก็บภาษี  บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ นอกสถานที่  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านดอนเตย  ตำบลดอนเตย  อำเภอนาทม  จังหวัดนครพนม