สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Nakhonphanom Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

62-03-07_131 ปก.jpg

25  กุมภาพันธ์  2562  ทำบุญเลี้ยงพระสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม   เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครคพนมจัดพิธีไหว้ศาลประจำสำนักงานและบ้านพักเพื่อเป็นศิริมงคลกับบุคลากรของหน่วยงานพร้อมทำพิธีเจริญพุทธมนต์  ทำบุญถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต

จ.เคลื่อนที่ 20262.01.jpg

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนพนม  และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาศรีสงคราม ได้ออกร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ ณ โรงเรียนบ้านปฏิรูป  ตำบลนาคำ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  โดยได้นำเครื่อง  mobile office  ออกให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการ  และประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่กรมสรรพสามิต ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ  โดยมีนายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ 

จ.เคลื่อนที่ 21ธ.ค.61.01.jpg

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ

วันที่ 21 ธันวาคม 2561  ฝ่ายปราบปราม  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม  และสำนักงานงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาธาตุพนม  ได้ออกร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยได้นำเครื่อง mobile office ออกให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการ  และประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่กรมสรรพสามิต ให้บระชาชนทั่วไปได้รับทราบ  โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการฯ

กีฬาสีกรม 01.jpg

กิจกรรมกีฬาสีกรมสรรพสามิต EXCISE GAMES 2019 รวมพลคนสรรพสามิต

ด้ายสำนักงานสรรพสามิตพื้นทีนครนพนมได้เข้าร่วมกิจกรรมที่กรมสรรพสามิตจัดขึ้น  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 

รับผู้ตรวจ24,25162.01.jpg

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังพร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ราชการสะดวกของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังพร้อมคณะตรวจราชการส่วนราชการและวิสาหกิจในสังกัดกระทรางการคลังจังหวัดนครพนม ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล และมีการประชุมเพื่อรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาร อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ  ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมศูนย์ราชการสะดวกของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

รับโล่GECC.01.jpg

พิธีมอบโล่และตรวจรับมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนมได้เข้าร่วมงานพิธีมอบโล่และตรวจรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและศูนย์ประชุม แจ้ววัฒนะ

ประชุมชาวไร่ 13.1 ปก.jpg

ร่วมประชุมชาวไร่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบพันธ์เตอร์กิช ในฤดูการผลิต 2561/2562

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม  ได้เข้าร่วมประชุมชาวไร่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบพันธ์กิช  ในฤดูการผลิต 2561/2562  ร่วมกับสำนักงานยาสูบนครพนม ณ สถานีใบยานาทาม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  ในการนี้ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย การควบคุม กำกับดูแล  และการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตประเภทสินค้ายาสูบ (ชนิดยาเส้น)  ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ประชุมชาวไร่ 7.1 ปก.jpg

ร่วมประชุมชาวไร่ผุ้เพาะปลูกต้นยาสูบพันธ์เบอร์เลย์ในฤดูการผลิต 2561/2562

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม  ได้เข้าร่วมประชุมชาวไร่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบพันธ์เบอร์เลย์ในฤดุูการผลิต 2561/2562  ร่วมกับสำนักงานยาสูบนครพนม ณ สถานีใบยาบ้านแพง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม  ในการนี้ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย การควบคุม กำกับดูแล  และการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตประเภทสินค้ายาสูบ (ชนิดยาเส้น) ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560