สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Nakhonphanom Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาสีกรม 01.jpg

กิจกรรมกีฬาสีกรมสรรพสามิต EXCISE GAMES 2019 รวมพลคนสรรพสามิต

ด้ายสำนักงานสรรพสามิตพื้นทีนครนพนมได้เข้าร่วมกิจกรรมที่กรมสรรพสามิตจัดขึ้น  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 

รับผู้ตรวจ24,25162.01.jpg

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังพร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ราชการสะดวกของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังพร้อมคณะตรวจราชการส่วนราชการและวิสาหกิจในสังกัดกระทรางการคลังจังหวัดนครพนม ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล และมีการประชุมเพื่อรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาร อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ  ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมศูนย์ราชการสะดวกของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

รับโล่GECC.01.jpg

พิธีมอบโล่และตรวจรับมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนมได้เข้าร่วมงานพิธีมอบโล่และตรวจรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและศูนย์ประชุม แจ้ววัฒนะ

ประชุมชาวไร่ 13.1 ปก.jpg

ร่วมประชุมชาวไร่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบพันธ์เตอร์กิช ในฤดูการผลิต 2561/2562

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม  ได้เข้าร่วมประชุมชาวไร่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบพันธ์กิช  ในฤดูการผลิต 2561/2562  ร่วมกับสำนักงานยาสูบนครพนม ณ สถานีใบยานาทาม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  ในการนี้ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย การควบคุม กำกับดูแล  และการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตประเภทสินค้ายาสูบ (ชนิดยาเส้น)  ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ประชุมชาวไร่ 7.1 ปก.jpg

ร่วมประชุมชาวไร่ผุ้เพาะปลูกต้นยาสูบพันธ์เบอร์เลย์ในฤดูการผลิต 2561/2562

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม  ได้เข้าร่วมประชุมชาวไร่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบพันธ์เบอร์เลย์ในฤดุูการผลิต 2561/2562  ร่วมกับสำนักงานยาสูบนครพนม ณ สถานีใบยาบ้านแพง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม  ในการนี้ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย การควบคุม กำกับดูแล  และการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตประเภทสินค้ายาสูบ (ชนิดยาเส้น) ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ประชุมชาวไร่ 21.1 ปก.jpg

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  พร้อมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ผลิตยาสูบชนิดยาเส้นที่เป็นผู้เพาะปลูกต้นยาสูบทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเอง  และผู้ได้รับอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ  ในเขตตำบลดอนนางหงส์  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งขั้นตอนข้อซักถามของผุ้เพาะปลูกต้นยาสูบเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

61-02-23 ปก.jpg

17 กุมภาพันธ์ 2561 ทำบุญเลี้ยงพระสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามครบรอบ 86 ปี

ด้วยสำนักงานสรรพสามิตพืิ้นที่นครพนม  ได้กำหนดจัดงานครบรอบ 86 ปี ของการสถาปนากรมสรรพสามิต โดยการทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์  จำนวน  9  รูป ในวันที่ศุกร์ที่  16  กุมภาพันธ์  2561  ณ. ห้องประชุมวายุภักษ์  ชั้น 3 อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม