สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Nakhonphanom Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีวัดพระธาตุพนม 26762 ปก.jpg

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระธาตุพนมเพื่อถวายพระราชกุศล 

วันที่  26  กรกฎาคม  2562  เวลา  09.00 น.  ข้าราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม  เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  สมโภชพระธาตุพนม  เพื่อถวายพระราชกุศล  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่อในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  67  พรรษา  28  กรกฎาคม  2562  ณ  วัดพระธาตุพนม  วรมหาวิหาร  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  โดยนายรังสรรค์  คัมภิรานนท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เป็นประธานในพิธี

จังหวัดเคลื่อนที่ 240762 ปก.jpg

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน

วันพุธที่  24  กรกฎาคม 2562 ฝ่ายปราบปรามพื้นที่และสาขาธาตุพนม  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม  เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  แก่ประชาชน  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง  ตำบลโพนแพง  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  โดยมีนายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เป็นประธาน  เปิดโครงการฯ  และได้มีการนำเครื่อง  Mobile  Excise  Office  ออกให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการและการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมสรรพสามิตให้ประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานได้รับทราบ

อบต.ไชยบุรี​ 1.ปก.jpg

เข้าร่วมหน่วยบริการโครงการการจังหวัดเคลื่อนที่

วันพฤหสับดีที่ 20 มิถุนายน 2562 นายประชา สุนนท์ชัย นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายปราบปรามนำทีมฝ่ายปราบปรามพื้นที่และงานปราบปรามสาขาเมืองสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม เข้าร่วมหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมีนายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน และมีนางวิไลวรรณ  ไกรโสดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเข้าร่วมเปิดโครงการฯ  โดยได้นำเครื่อง Mobile Excise Office ออกให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการและการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมสรรพสามิตให้ประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาร่วมงานได้ทราบ

คบจ1.1 ปก.jpg

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยใจ" ปลูกป่าต้นไม้เศรษฐกิจจำนวน 30,000 ต้น

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 07.10 น. นายศุภมิตร  พินิจการ นักจัดการงานทั่วไปรักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่นครพนม นำบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนนมเข้าร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) นครพนม หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน อปท. โรงเรียน และประชาชนจังหวัดนครพนม เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมน้อมเกล้าถวาย ฯ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ปลุกป่าต้นไม้เศรษกิจจำนวน 30,000 ต้น  และต้นรวงผึ้งจำนวน 10 ต้น ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ 1,200 คน ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน

ประชุมชาวไร่.ปก.jpg

จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 

วันที่  14  มิถุนายน  2562  นายพิชัย  อนุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนมพร้อมทีมงานจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)  ณ  หมู่ที่  5  บ.โคกสว่าง  ต.ดอนนางหงส์  อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม  โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่  กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตยาสูบ ชนิดยาเส้น  (กลุ่มผู้เพาะปลูกต้นยาสูบพันธ์พื้นเมืองที่ ทำจากใบยาที่ปลูกเองและหั่นเอง)  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็น  ความต้องการ  ปัญหาและอุปสรรค  เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายกรมสรรพสามิตในการตรวจสอบ  ควบคุม  และแนะนำให้ผูประกอบการอุตสาหกรรมผลิตยาสูบ  ชนิดยาเส้น  ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ปศุสัตว์.ปก.jpg

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทางยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์

วันที่ 14  มิถุนายน  2562  สำนักงานสรรพสามิตได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อดรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ ผ่านเข้าออก  ณ  บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว  แห่งที่ 3  โดยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้รับมอบจากรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครพนม  และเปิดศูนย์ดังกล่าว

Gecc290462 ปก.jpg

ตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

วันที่  29  เมษายน  2562  นายนริสชัย  ป้อมเสือ  อดีดตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกคณะที่  15  พร้อมคณะ  เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (Government  Easy  Contact  Center : GECC)  ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม  สาขาศรีสงคราม  เพื่อให้คะแนนหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

จ.เคลื่อนที่ 03.1 ปก.jpg

ออกร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข ฯ

เมื่อวันที่  20  มีนาคม  2562  ฝ่ายปราบปรามพื้นที่และสาขาเมือง  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม  ได้ออกร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  บำบัดทุกข์บำรุงสุข ฯ ณ โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ  ตำบลนาขมิ้น  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  พร้อมได้นำเครือง  Mobile  Excise  Office  ออกให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการ  และประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่กรมสรรพสามิต  ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  โดยมีนายรังสรรค์  คัมภิรานนท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เป็นประธานเปิดโครงการฯ