สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Nakhonphanom Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ปก.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนมร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนมร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  เพื่อนำบริการของรัฐทุกประเภทเข้าไปให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านเหล่าบะดา บ้านเหล่าบะดา หมู่ ๕ ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

371672.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เนื่องในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และของทุกปี เป็นวัน "ฉัตรมงคล" เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ลงนามถวายพระพร

ปก.jpg

คณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากกลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ  เกิดจากการรวมตัวของสมาชิก ซ่ึงเดิมต่างคนต่างทอผ้าที่บ้านของตนเองยากต่อการเรียนรู้และสืบทอด จึงริเริ่มการรวมกลุ่มกันเพื่อให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทักษะใหม่ ๆ การย้อมสี การฟอกสี การเตรียมเส้นยืนเส้นพุ่ง การใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต ปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่มจำนวน ๑๔๐ คน ซ่ึงเป็นประชากรในพื้นที่บ้านท่าเรือ และหมู่บ้านใกล้เคียง มีสถานที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าตั้งอยู่ภายในวัดศรีโพธิ์ชัย  ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

** สนใจผลิตภัณฑ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ วัดศรีโพธิ์ชัย หมู่ ๑ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โทร. ๐๘ ๐๑๘๘ ๒๕๒๔

ภาพรวม.jpg

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และนายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม  เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕  นางสิริพร  ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และนายฉลอง  นิ่มเนียม  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4   พร้อมด้วยคณะสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เพื่อตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม  พร้อมทั้งให้คำแนะนำและสร้างขวัญ กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ปก.jpg

พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๕

สำนักงานสรรพสามิตพื้นทีนครพนม เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"  และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีง ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครพนม

277310058_336054261886417_9057288703760188433_n.jpg

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนมได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ณ โรงเรียนบ้านนาคอกควาย ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม เข้าร่วมโครงการจัดหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ณ โรงเรียนบ้านนาคอกควาย ตำบลดงขวาง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม เพื่อนำบริการเข้าไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ และได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ และนโยบายของกรมสรรพสามิตเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น  พร้อมนี้ได้ร่วมสนับสนุนจักรยานเพื่อมอบให้นักเรียนในพื้นที่ จำนวน 1 คัน

ปก.jpg

ประชุมคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นายธรรมรัตน์ เนียมมาลัย ตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่นครพนม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคณะผุ้บริหารการคลังจังหวัด (คบจ) ดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  ณ ห้องประชุมพระธาตุมรุกขนคร ศาลากลางจังหวัดนครพนม