สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Nakhonphanom Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ปก.jpg

คณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากกลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ  เกิดจากการรวมตัวของสมาชิก ซ่ึงเดิมต่างคนต่างทอผ้าที่บ้านของตนเองยากต่อการเรียนรู้และสืบทอด จึงริเริ่มการรวมกลุ่มกันเพื่อให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทักษะใหม่ ๆ การย้อมสี การฟอกสี การเตรียมเส้นยืนเส้นพุ่ง การใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต ปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่มจำนวน ๑๔๐ คน ซ่ึงเป็นประชากรในพื้นที่บ้านท่าเรือ และหมู่บ้านใกล้เคียง มีสถานที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าตั้งอยู่ภายในวัดศรีโพธิ์ชัย  ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

** สนใจผลิตภัณฑ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ วัดศรีโพธิ์ชัย หมู่ ๑ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โทร. ๐๘ ๐๑๘๘ ๒๕๒๔

ภาพรวม.jpg

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และนายฉลอง นิ่มเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม  เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕  นางสิริพร  ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และนายฉลอง  นิ่มเนียม  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4   พร้อมด้วยคณะสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เพื่อตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม  พร้อมทั้งให้คำแนะนำและสร้างขวัญ กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ปก.jpg

พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๕

สำนักงานสรรพสามิตพื้นทีนครพนม เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"  และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีง ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครพนม

277310058_336054261886417_9057288703760188433_n.jpg

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนมได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ณ โรงเรียนบ้านนาคอกควาย ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม เข้าร่วมโครงการจัดหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ณ โรงเรียนบ้านนาคอกควาย ตำบลดงขวาง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม เพื่อนำบริการเข้าไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ และได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ และนโยบายของกรมสรรพสามิตเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น  พร้อมนี้ได้ร่วมสนับสนุนจักรยานเพื่อมอบให้นักเรียนในพื้นที่ จำนวน 1 คัน

ปก.jpg

ประชุมคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นายธรรมรัตน์ เนียมมาลัย ตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่นครพนม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคณะผุ้บริหารการคลังจังหวัด (คบจ) ดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  ณ ห้องประชุมพระธาตุมรุกขนคร ศาลากลางจังหวัดนครพนม

พท1.jpg

วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ ๙๐ ปี วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม  ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ ๙๐ ปี 

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ภาพรวม1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ร่วมรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม  ร่วมรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมยุงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม