สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Nakhonphanom Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
   face book สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
 
ที่อยู่ : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม   คลิกดูแผนที่และอาคารสำนักงาน 
เลขที่ 45 ถนนกลางเมือง
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์ภายใน 743001-743002
 
โทร./โทรสาร 0 4251 1306
e-mail : nakornpanom@excise.go.th
***************************************************

ที่อยู่ : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม  คลิกดูแผนที่และอาคารสำนักงาน
เลขที่ 45 ถนนกลางเมือง
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 
เบอร์ภายใน 743101-743102
โทร./โทรสาร 0 4251 1400
e-mail : e74305@excise.go.th
****************************************************
 
ที่อยู่ : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่่นครพนม สาขาศรีสงคราม  คลิกดูแผนที่และอาคารสำนักงาน
เลขที่   427 หมู่ 7
ตำบลศรีสงคราม    อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เบอร์ภายใน 743301-743302
โทร./โทรสาร 0 4259 9601
e-mail : e74310@excise.go.th
****************************************************
 
ที่อยู่ : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่่นครพนม สาขาธาตุพนม  คลิกดูแผนที่และอาคารสำนักงาน
เลขที่   211  หมู่ 5 ถนนบายพาส-เลี่ยงเมือง (ติด บขส.อำเภอธาตุพนม)
ตำบลธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
เบอร์ภายใน 743201-743202
โทร./โทรสาร 0 42254 1401
e-mail : e74320@excise.go.th
******************************************************