สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Nakhonphanom Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department แผนงานและโครงการที่รับผิดชอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. แผนงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    ประเด็นที่ 1  การมุ้งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียส่วนเสีย 

          1.1 การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินของหน่วยงาน

          1.2 กิจกรรมการช่วยเหลือสังคมและชุมชน (Corporate Social Responsibility : CSR)

     ประเด็นที่ 2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงา

     ประเด็นที่ 3 การควบคุมภายใน

     ประเด็นที่ 4 การพัฒนาการให้บริการของกรมสรรพสามิต

2. แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จัดเก็บ) 

3. แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตรวจสอบ)

4. แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปราบปราม)

5. แผนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6. โครงการบูรณาการป้องกันและปราบปราม ปี 2565