สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Nakhonphanom Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ทำเนียบผู้บริหาร

 

 รายนามผู้ดำรงตำแหน่งสรรพสามิตจังหวัดนครพนม

1.  นายสมบูรณ์             มณีเนตร              พ.ศ. 2477-2480

2.  ขุนพิพิธผลารักษ์                                พ.ศ. 2480-2484

3.  นายไกร                   สถิติ                  พ.ศ. 2484-2486

4.  นายเขียน                 จิตตสาตรา          พ.ศ. 2486-2495

5.  นายชิตร                   พันธุเสว             พ.ศ. 2495-2498

6.  นายเลื่อน                 ชาญศิริวัฒน์        พ.ศ. 2498-2505

7.  นายจิตติ                  แสวงกิจ              พ.ศ. 2505-2506

8.  นายเฉลียว               อัมพุนันทน์           พ.ศ. 2506-2514

9.  นายประยุทธ             วรรณพินิจ            พ.ศ. 2514-2516

10. นายถนอม               เนียมศิริ               พ.ศ. 2516-2521

11. นายทิน                  อำภรณ์                พ.ศ. 2521-2523

12. นายสมบูรณ์            บุณโยดม              พ.ศ. 2523-2526

13. นายสหายราษฎร์     ณ นครพนม            พ.ศ. 2526-2531

14. นายสุวัฒน์             เกรียงไกรเพ็ชร์        พ.ศ. 2531-2533

15. นายวัลลภ              วิสารทานนท์           พ.ศ. 2533-2535

16. นายบวร                หาญสันเทียะ           พ.ศ. 2535-2539

17. นายอัธยา              เหล่าตระกูล             พ.ศ. 2539-2542

18. นางนิภา                อ่อนบุญนาค            พ.ศ. 2542-2543

19. นายประพนธ์          ประดิษฐ์ทัศนีย์         พ.ศ. 2543-2548

20. นายจีระเศรษฐ        ปราบ ณ ศักดิ์          พ.ศ. 2548-2551

21. นายสมโภชน์          แก้วน่วม                 พ.ศ. 2551-2551

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

 

พงษ์ศักดิ์1.jpg 

 1.  นายพงศักดิ์             ภาณุเสต                พ.ศ. 2551-2554

จารุวัล1.jpg 

2.  นางจารุวัลย์             อุ่นพงษ์                 พ.ศ. 2554-2558

 

ละนอง1.jpg

3.  นายละนอง              แก้วศรีช่วง             พ.ศ. 2558-2559

 

นัยนา1.jpg 

4.  นางสาวนัยนา           พิสุทธิรัตน์             พ.ศ. 2559-2563

 

ส.ดุล1112.jpg 

5.  เรือเอกดุลพินิจ         ณ นครพนม            พ.ศ. 2563- 2564

 

 

ส.ธรรม.jpg

6. นายธรรมรัตน์    เนียมมาลัย       พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน