สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Nakhonphanom Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department พื้นที่รับผิดชอบ

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม มีขอบเขตความรับผิดในเขตท้องที่อำเภอ 12 อำเภอ 
โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็นพื้นที่สาขา 3 สาขา ดังนี้
1. สาขาเมืองนครพนม ขอบเขตรับผิดชอบ 4 อำเภอ
  (อ.ท่าอุเทน อ.โพนสวรรค์ อ.เมืองนครพนม อ.ปลาปาก)  คลิกดูแผนที่
  ตั้งอยู่เลขที่ 45 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม คลิกดูภาพอาคารสำนักงาน
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2. สาขาศรีสงคราม ขอบเขตความรับผิดชอบ  4  อำเภอ
(อ.นาทม อ.บ้านแพง อ.ศรีสงคราม อ.นาหว้า)  คลิกดูแผนที่
ตั้งอยู่เลขที่ 265 หมู่ 2 ตำบลศรีสงคราม   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม คลิกดูภาพอาคารสำนักงาน
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
3. สาขาธาตุพนม ขอบเขตความรับผิดชอบ 4 อำเภอ
(อ.ธาตุพนม อ.วังยาง อ.นาแก อ.เรณูนคร) คลิกดูแผนที่
ตังอยู่เลขที่ 308 หมู่ 6 ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
-------------------------------------------------------------------------------------------