สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Nakhonphanom Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์.jpg

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายธรรมรัตน์ เนียมมาลัย สรรพสามิตพื้นที่นครพนม พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 เพื่อการฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่ 30 ไร่ ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเหล่าหนาด หมู่ที่ 8 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่บ้านเหล่าหนาดร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ด้วย

   

โทร. 042 511306 ต่อ 1 โทรสาร 042 511306 ต่อ 5.png

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

420171583_804402518384920_460617155864111636_n.jpg

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 นางสาวปรมาภรณ์ วณิชาชีวะ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่นครพนม พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันน้อมระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจษฎาราชเจ้า 31 มีนาคม 2567 และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช 2567 ณ ศาลายงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์.png

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม โดยนายธรรมรัตน์ เนียมมาลัย สรรพสามิตพื้นที่นครพนม ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในพื้นทีี่เขตตรวจราชการที่ 11 ท้องที่จังหวัดนครพนม ในวันที่ ๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

  •  

92ปี.png

กิจกรมเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบปีที่ 92

เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบปีที่ 92  (17กุมภาพันธ์ 2567)

เวลา 08.39 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายธรรมรัตน์  เนียมมาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม และสาขาเมืองนครพนม ร่วมทำกิจกรรมไหว้ศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน

196010.jpg

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกฎหมายสรรพสามิต
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสรรพสามิต การขอใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ การขออนุญาตผลิตและการขออนุญาตขาย รวมทั้งกระบวนการชำระภาษีสินค้าประเภทยาสูบ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และให้กับกลุ่มผู้ได้รับอนุญาตเพาะปลูกใบยาสูบ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น และผู้ได้รับอนุญาตขายยาสูบ ณ สถานีใบยานาทาม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม และสถานีใบยาไชยบุรี ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

Image

81883_0.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนมร่วมวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี ๒๕๖๗
โดยนายศุภมิตร พินิจการ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

  •  

9 นโยบาย.jpg

๙ นโยบายกับการขับเคลื่อนสรรพสามิตสู่องค์กรภาครัฐต้นแบบด้าน ESG

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ขอประชาสัมพันธ์นโยบายและผลการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต เรื่อง 9 นโยบายกับการขับเคลื่อนสรรพสามิตสู่องค์กรภาครัฐต้นแบบด้าน ESG 

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว