• คลิก/Click
 
  
9 นโยบาย.jpg
๙ นโยบายกับการขับเคลื่อนสรรพสามิตสู่องค์กรภาครัฐต้นแบบด้าน ESG
สำนักงานสรพรสามิตพื้นที่นครพนม : ผู้บันทึกข้อมูล 

ถวายสัตย์ปฏิญาณ 28.07.66.jpg
ขอเชิญลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม : ผู้บันทึกข้อมูล 

S 22.6.66.jpg
กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม : ผู้บันทึกข้อมูล 

S8.2.66.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต ะเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสรรพสามิต การขอใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ การขออนุญาตผลิตและการขออนุญาตขาย
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม : ผู้บันทึกข้อมูล