ประชาชน / ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งเรียนรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่นครพนม
  

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ภาษีสรรพสามิตจากสินค้าสุรา  KM  ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี  ประจำเดือน  กรกฎาคม  2562

แนะนำวิธีการลดการใช้พลังงาน KM สาขาธาตุพนม  ประจำเดือน  พฤษภาคม 2562

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  KM สาขาศรีสงคราม  ประจำเดือน  เมษายน 2562

การสื่อสารเพื่อการบริการ KM สาขาเมืองนครพนม  ประจำเดือน  มีนาคม 2562

ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ของกลาง พ.ศ. 2560  KM  ฝ่ายปราบปราม  ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2562

การตรวจวัดปริมาณสาร  Marker  KM  ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี  ประจำเดือน  มกราคม  2562

องค์กรแห่งความสุข  (HAPPY  WORKPLACE)  KM  สาขาเมืองนครพนม  ประจำเดือน  ธันวาคม  2561

5  ทักษะที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่รัฐในยุคอุตสาหกรรม  4.0  KM  สาขาธาตุพนม  ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2561