ประชาชน / ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  

ประกาศเจตนารมณ์  "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านการทุจริต" ผู้บริหารกรมสรรพสามิต

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  ตามคู่มือสำหรับประชาชน 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม มาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

บริการอิเล็กทรอนิกส์

คูมือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต

ประกาศเจตนารมณ์ของอธิบดีกรมสรรพสามิต

คลิกเพื่ออ่าน

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม เรื่อง การนำสุรา ยาสูบและไพ่ เข้ามาในราชอาณาจักร

การกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแกอกอฮอล์ตั้งอยุู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (6 เดือนหลัง)