รายงานการนำส่งรายได้ให้ อปท.

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 รับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ในท้องที่อำเภอสามพราน

อำเภอพุทธมณฑล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  จัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

ดังกล่าว และได้สรุปนำเงินส่งเข้าบัญชีเงินฝากของแต่ละท้องถิ่นในพื้นที่ ดังนี้ 

 


  • nkpt2_dla11.jpg