KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2564

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 ดำเนินการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูลและไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม


  • KM nkpt2 (1).jpg
  • KM nkpt2 (2).jpg
  • KM nkpt2 (3).jpg
  • KM nkpt2 (4).jpg