การจัดการความรู้(KM) ระเบียบงานสารบรรณ

การเขียนหนังสือเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่ง จากผู้ส่งสารถึงผู้รับสาร จุดประสงค์สำคัญคือเพื่อให้เข้าใจได้ถูกต้องตรงกัน และสามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว หนังสือราชการ หมายถึง เอกสารที่เป็นหลักฐานทางราชการ รายละเอียดคลิก

 


  • รูป KM.jpg