"การเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมทั้งแจกอุปกรณ์การเรียน"

"การเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมทั้งแจกอุปกรณ์การเรียน"