"โครงการ CSR คืนประโยชน์แก่สังคม (ปลูกต้นไม้รอบสำนักงาน)"

 "โครงการ CSR คืนประโยชน์แก่สังคม (ปลูกต้นไม้รอบสำนักงาน)"