ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ปฏิญญาวายุภักษ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

คู่มือประชาชนของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ผลการปราบปรามรายเดือน (รวมพื้นที่)
ปีงบประมาณ  2555  2556  2557

รายงานประชุมผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2556

รายงานผลการปราบปราม

รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ปี 2555  2554  2553