โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวักนครนายก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 11/2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 คณะข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวักนครนายก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 11/2566 ณ วัดหนองทองทราย ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 


  • S__9314315_0.jpg
  • S__9314316_0.jpg
  • S__9314310_0.jpg
  • S__9314314_0.jpg
  • S__9314313_0.jpg
  •  
  • S__9314312_0.jpg