โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 10/2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 คณะข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก เข้าร่วมมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ประจำปีงบประมาน 2566 ครั้งที่ 10/2566 ณ วักป่าขะ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


  • S__8675338.jpg
  • S__12861446.jpg
  • S__8675342.jpg
  • S__12861449.jpg