โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2565"

นายดุลยพล จูฑะพล สรรพสามิตพื้นที่นครนายก และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2565" ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ วัดท่าด่าน อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

  • 0047.jpg
  • 0048.jpg