โครงการสายใยสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน

โครงการสายใยสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก ในวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2565 ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

0034.JPG

0035.JPG

  • 0036.JPG