โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายดุลยพล  จูฑะพล สรรพสามิตพื้นที่นครนายก เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดอินประชาราม หมู่ที่ 2 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

0031.jpg

  • 0032.jpg