คู่มือประชาชน  พรบ.ยาสูบ 2509  พรบ.ไพ่ 2486  พรบ. 2527  พรบ.สุรา 2493

พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2509

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2509

พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486