กิจกรรมจิดอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์

เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิดอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ การจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวา ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เก็บขยะมูลฝอย และพัฒนาแห่งน้ำให้มีความสะอาดเรียบร้อย สวยงาม และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ จุดต้นคลอง พรหมณี ด้านข้างศาลากลางจังหวัดนครนายก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


  • Say01.jpg