โครงการ "ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม"

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. (วันที่ 9 ของโครงการ) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก นำโดยนางสาวสุพัตรา  เพชรดี  สรรพสามิตพื้นที่นครนายก พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ดำเนินการมอบอาหารกลางวันให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จำนวน 120 ชุด ณ สถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พี่ง บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


  • L0163.jpg
  • L0263.jpg
  • L0363.jpg