โครงการ "ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม"

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. (วันที่ 8 ของโครงการ) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก นำโดยนางสาวสุพัตรา  เพชรดี  สรรพสามิตพื้นที่นครนายก พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ดำเนินการมอบอาหารกลางวันให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ชุด จำนวน 120 ชุด ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก (บ้านรื่นสุข) อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


  •  

Y0363.jpg

Y0463.jpg