ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่นครนายก
  

การจัดการความรู้ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566
1. การจัดการความรู้ เรื่อง การตรวจสอบบุหรี่ปลอมเบื้องต้น
คลิกที่นี่
2. ภาพการจัดการความรู้ คลิกที่นี่

 

การจัดการความรู้ (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2566
1. การจัดการความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการขอใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า และที่มิใช่เพื่อการค้า 
    
คลิกที่นี่
2. ภาพการจัดการความรู้ 
คลิกที่นี่

 

การจัดการความรู้ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565
1. การจัดการความรู้ เรื่อง โครงการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 
คลิกที่นี่
2. ภาพการจัดการความรู้ คลิกที่นี่ 

การจัดการความรู้ (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 
1. การจัดการความรู้ เรื่อง การตรวจสอบบุหรี่ปลอมเบื้องต้น
คลิกที่นี่
2. ภาพการจัดการความรู้ คลิกที่นี่
 

การจัดการความรู้ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564 
1.  การจัดการความรู้ เรื่อง การใช้งาน Zoom Cloud Meeting
คลิกที่นี่
2.  ภาพการจัดการความรู้ คลิกที่นี่ 

การจัดการความรู้ (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564
1.  การจัดการความรู้ เรื่อง การทำลายหนังสือราชการ   
คลิกที่นี่
2.  ภาพการจัดการความรู้ 
คลิกที่นี่

การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1  เรื่อง แนวทางการคำนวณแรงม้า

1.      แนวทางการคำนวณแรงม้า

2.      ภาพการจัดการความรู้

 

 

 

รายงานผลตามแผนงานด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก

การตรวจสอบสาร Marker ในน้ำมันดีเซล

กรมสรรพสามิตกับสุราชุมชน