ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่นครนายก
  

การจัดการความรู้ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565
1. การจัดการความรู้ เรื่อง โครงการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 
คลิกที่นี่
2. ภาพการจัดการความรู้ คลิกที่นี่ 

การจัดการความรู้ (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 
1. การจัดการความรู้ เรื่อง การตรวจสอบบุหรี่ปลอมเบื้องต้น
คลิกที่นี่
2. ภาพการจัดการความรู้ คลิกที่นี่
 

การจัดการความรู้ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564 
1.  การจัดการความรู้ เรื่อง การใช้งาน Zoom Cloud Meeting
คลิกที่นี่
2.  ภาพการจัดการความรู้ คลิกที่นี่ 

การจัดการความรู้ (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564
1.  การจัดการความรู้ เรื่อง การทำลายหนังสือราชการ   
คลิกที่นี่
2.  ภาพการจัดการความรู้ 
คลิกที่นี่

การจัดการความรู้ (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563
1. การจัดการความรู้เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเอทานอล 
คลิกที่นี่
2. ภาพการจัดการความรู้   
คลิกที่นี่

การจัดการความรู้ (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563  
1. การจัดการความรู้ เรื่อง การบังคับคดี    
คลิกที่นี่
2. ภาพการจัดการความรู้    คลิกที่นี่

การจัดการความรู้ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2562
เรื่อง การเขียนหนังสือภายนอก และหนังสือภายใน ในการติดต่อราชการ
1. การเขียนหนังสือภายนอก และหนังสือภายใน ในการติดต่อราชการ  
คลิกที่นี่
2. ภาพการจัดการความรู้   
คลิกที่นี่

 

การจัดการความรู้ (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562
เรื่อง สินค้าเครื่องดื่ม
1. สินค้าเครื่องดื่ม                
คลิกที่นี่
2. ภาพการจัดการความรู้     
คลิกที่นี่

การจัดการความรู้ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2561
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
1.  บทความเศรษฐกิจพอเพียง  
คลิกที่นี่
2.  ภาพการจัดการความรู้   
คลิกที่นี่

การจัดการความรู้ (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2561
เรื่อง การจัดเก็บภาษีสถานบริการ
1. การจัดเก็บภาษีสถานบริการ  
คลิกที่นี่
2. การจัดเก็บภาษีสถานบริการ (พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560)  
คลิกที่นี่
3.  ภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้   
คลิกที่นี่

การจัดการความรู้ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2560
เรื่อง คำนิยามและบทเฉพาะกาล ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
1.  คำนิยามและบทเฉพาะกาล ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560  
คลิกที่นี่
2.  ภาพการจัดการความรู้   
คลิกที่นี่

 

การจัดการความรู้ (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2560 
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับใหม่)
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต     
คลิกที่นี่
    - ร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 
คลิกที่นี่
    - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  
คลิกที่นี่
2. ภาพการจัดการความรู้     
คลิกที่นี่

การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1  เรื่อง แนวทางการคำนวณแรงม้า

1.      แนวทางการคำนวณแรงม้า

2.      ภาพการจัดการความรู้

 

 

 

รายงานผลตามแผนงานด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก

การตรวจสอบสาร Marker ในน้ำมันดีเซล

กรมสรรพสามิตกับสุราชุมชน