การจัดการความรู้ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565
1. การจัดการความรู้ เรื่อง โครงการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 
คลิกที่นี่
2. ภาพการจัดการความรู้ คลิกที่นี่