เกี่ยวกับสำนักงาน > แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
  
โครงการ/แผนงาน : แผนเฉพาะกิจมาตรการป้องกันปราบปรามสุรา ยาสูบ ตรวจร้านค้าในช่วงวันเทศกาล วันหยุดติดต่อกัน   ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนงาน/โครงการ : แผนเฉพาะกิจมาตรการป้องกันปราบปรามสุรา ยาสูบ ตรวจร้านค้าในช่วงวันเทศกาล วันหยุดติดต่อกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนงาน/โครงการ : โครงการป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตสำหรับสินค้าสุรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนงาน/โครงการ : เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนงาน/โครงการ : การป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบ ปีงบประมาณ 2563