เกี่ยวกับสำนักงาน > แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
  
แผนงาน/โครงการ : โครงการป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนงาน/โครงการ : โครงการป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตสำหรับสินค้าสุรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนงาน/โครงการ : เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนงาน/โครงการ : การป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบ ปีงบประมาณ 2563
แผนงาน/โครงการ : การป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตสำหรับสินค้าสุรา ปีงบประมาณ 2563