เกี่ยวกับสำนักงาน > แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
  
แผนงาน/โครงการ : เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
แผนงาน/โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี และการตรวจติดตามสถานบริการประเภท