เกี่ยวกับสำนักงาน > แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
  
แผนงาน/โครงการ : แผนเฉพาะกิจมาตรการป้องกันปราบปรามสุรา ยาสูบ ตรวจร้านค้าในช่วงวันเทศกาล วันหยุดติดต่อกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนงาน/โครงการ : โครงการป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตสำหรับสินค้าสุรา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนงาน/โครงการ : โครงการป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนงาน/โครงการ : โครงการป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนงาน/โครงการ : โครงการป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตสำหรับสินค้าสุรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564