เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  
 โครงสร้างองค์กร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก
 
 
 

ผู้บริหาร

    su1362.jpg    

นางสาวสุพัตรา  เพชรดี
สรรพสามิตพื้นที่นครนายก
 

   
                001.jpg                         chanantadton.jpg                  webportal01.jpg                Nakornna-Chaweewan1.jpg                    
    
    


                                                             นางมะลิ  จันทาโภ             นางสาวชนันทัสม์ธรณ์  เรืองเดช                 -ว่าง -                     นางฉวีวรรณ  พึ่งสลุด  
                                                            นักจัดการงานทั่วไป                   นักวิชาการสรรพสามิต              นักวิชาการสรรพสามิต            นักวิชาการสรรพสามิต 
                                                                 ชำนาญการ                              ชำนาญการ                           ชำนาญการ                        ชำนาญการ  
                                                              ฝ่ายอำนวยการ                   ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี                 ฝ่ายปราบปราม                     ฝ่ายกฎหมาย       
                    


 

 

 

OP62.jpg