เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  

สรรพสามิตพื้นที่นครนายก

นายดุลยพล  จูฑะพล

นางสาวสุพัตรา  เพชรดี
นายบัญชร  ส่งสัมพันธ์
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

18 พฤศจิกายน 2564 - ปัจจุบัน

15 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2564
14 ธันวาคม 2561 - 8 ตุลาคม 2562
นางวันเพ็ญ อำไพสัมพันธกุล
3 มีนาคม 2557 -  13 ธันวาคม 2561
นางจิระภา บุญเฉย
5 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
นางสาวทัศนีย์ พูลทวีธรรม
16 ธันวาคม 2554 - 2 กรกฎาคม 2556
นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ
นายพณพงษ์  บุญเอนก
นางสาวจรรยา  จันทร์ศิริ
นายอาทร  กี่ศิริ
24 ธันวาคม 2551 - 1 มิถุนายน 2554
6 ธันวาคม 2548
1 มกราคม 2547
22 ตุลาคม 2545