สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Mukdahan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department งบทดลองการเบิกจ่าย

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

ตุลาคม 2565 (งวดที่ 1)

พฤศจิกายน 2565 (งวดที่ 2)

ธันวาคม 2565 (งวดที่ 3)

******************************************************************************

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)